BIODIVERSITY & REGENERATIVE

K Agro Innovate รุก Biodiversity ก้าวที่ล้ำและท้าทายไม่น้อยกว่า “ธุรกิจธนาคาร”

31 มกราคม 2567… K Agro Innovate ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทย ของธนาคารกสิกรไทย จับมือ CASICCB ลงนามส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าพืชยาในโครงการ “น่านแซนด์บอกซ์”

อนันต์ ลาภสุขสถิต ประธานสถาบัน เค อะโกรอินโนเวท (K Agro Innovate) ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทย และ ศ. ดร. หวาง จุ้นเหวย Executive Director of Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center Bangkok (CASICCB) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อนำเอาเทคโนโลยีจากประเทศจีนมาร่วมช่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำในโครงการ “น่านแซนด์บอกซ์”

CASICCB จะมอบเครื่อง “ultra-micro pulverizer” ที่ช่วยที่สามารถแปรรูปพืชยาให้อยู่ในอานุภาคเล็กกว่าปกติให้แก่โครงการและมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของพืชยาได้ ตลอดจนความร่วมมือด้านการพัฒา ศึกษา วิจัย การทำพืชให้เป็นยา พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนน่านอย่างยั่งยืน โดยการความร่วมมือนี้จะครอบคลุมทั้งการขยายเครือข่ายทางพันธมิตรในอุตสาหกรรมยา แลกเปลี่ยนทางความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากรอีกด้วย

พิธีลงนามดังกล่าวได้รับเกียรติจากบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ ธนาคารกสิกรไทย และ ศ. ดร. เจียง เบียว Chief Scientific Officer of CASICCB, สมาชิก International Eurasian Academy of Sciences และนักธุรกิจ ผู้นำชาวจีนผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมสำหรับผู้นำชาวจีน K-Academy for Chinese Business Leaders (KCBL) ร่วมเป็นสักขีพยาน อีกทั้งยังได้ร่วมรับฟังโจทย์ในการแก้ปัญหาป่าต้นน้ำน่าน และพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางธุรกิจทั้งมหาภาค และจุลภาคของไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน

ทั้งนี้ นักธุรกิจฟาร์มา-เกษตร K Agro Innovate เคยกล่าวไว้ว่า ในการสร้าง “ห่วงโซ่คุณค่าแบบ end-to-end” ของยาจากพืช ซึ่งเป็น “ตัวเปลี่ยนเกม” ในการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ป่าน่านคือความเชื่อมโยงระหว่างหลายภาคส่วน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นหลักทุกคนในห่วงโซ่คุณค่า เช่น นักวิจัย หน่วยงานกำกับดูแล แพทย์ ฯลฯ กำลังก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกันด้วยการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน

การเป็นหนึ่งในแนวหน้าในการสร้างไม่เพียงแต่ “สหสาขาวิชาชีพ” แต่ยังเป็นห่วงโซ่คุณค่า ‘จากต้นทางถึงปลายทาง’ เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในป่า ซึ่งเป็นปัญหาที่หยั่งรากลึกซึ่งนำไปสู่ความไม่เคย -ยุติการตัดไม้ทำลายป่า

 

You Might Also Like