ALTERNATIVE

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เพิ่มสวัสดิการพนักงานให้ครอบคลุมกลุ่ม LGBTQIA+ ที่มีคู่สมรสเพศเดียวกัน

9 มิถุนายน 2566…นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต  ตอกย้ำทำจริงด้วยสวัสดิการสำหรับพนักงาน LGBTQIA+ หลังเปิดโครงการ LOVE EQUALITY 
สนับสนุนทุกความรักอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เดินหน้าใช้พลังความรักขับเคลื่อนองค์กร รวมทั้งให้ความสำคัญกับแนวคิดการบริหารที่สนับสนุนและยอมรับในความความหลากหลายของบุคลากร Diversity and Inclusion (D&I) โดยเปิดพื้นที่แห่งความเท่าเทียมและเสมอภาคให้ทุกคน ทุกความหลากหลายได้ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มาช่วยกันทำให้การประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้คนไทยเข้าถึงประโยชน์ของการประกันชีวิตได้มากที่สุด ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์สูงสุดที่ต้องการสร้างโลกที่ปลอดภัยและมีความสุขสำหรับทุกคน

นุสรากล่าวถึงการเพิ่มสวัสดิการพนักงานให้ครอบคลุมกลุ่ม LGBTQIA+ ที่มีคู่สมรสเพศเดียวกัน ดังนี้

1.การลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศ โดยให้พนักงานใช้สิทธิ์ลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี (บริษัทจ่ายค่าจ้างให้ 15 วัน)
2.การลาเพื่อการสมรส พนักงานสามารถใช้สิทธิ์การลาสมรสได้ไม่เกิน 7 วัน โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวตลอดอายุการทำงาน
3.การจ่ายเงินช่วยเหลือมงคลสมรส พนักงานรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือมงคลสมรส สูงสุดเท่ากับเงินเดือน จำนวน 1 เดือน (ขึ้นอยู่กับอายุงาน) โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวตลอดอายุการทำงาน
4.การลาเพื่อดูแลครอบครัว ได้ไม่เกิน 5 วันต่อปี หรือการลาเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจ ได้ไม่เกิน 3 วันต่อปี ในกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย เจ็บป่วยฉุกเฉินต้องได้รับการดูแลใกล้ชิด หรือเสียชีวิต
5.การมอบผลประโยชน์สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม โดยพนักงานสามารถมอบให้แก่คู่ชีวิตที่เป็นเพศเดียวกันได้

ปัจจุบัน OCEAN LIFE ไทยสมุทร มีพนักงานทุก Generation รวมกันทำงานกว่า 1,600 คนทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น Baby Boomer 2%, Gen X 33%, Gen Y 61% และ Gen Z 3% นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าร่วมทำงาน ซึ่งทุกความหลากหลายล้วนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ทั้งการพัฒนาศักยภาพ ความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ทำให้ OCEAN LIFE ไทยสมุทร เป็นบ้านหลังที่สองที่สร้างความสุขให้พนักงานทุกคนพร้อมที่จะสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งดี ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์มอบให้ลูกค้าต่อไป

 

You Might Also Like