ALTERNATIVE

ทีเอ็มบีธนชาต ติดอันดับดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก (GEI) ปี 2565

22 กุมภาพันธ์ 2565…จากความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง ยอมรับความแตกต่างที่หลากหลาย และมีนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคที่ชัดเจน เปิดเผย พร้อมปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับแนวทางการสร้างธนาคารแห่งความยั่งยืน

วิจิตรา ธรรมโพธิทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดเผยว่า การที่ทีเอ็มบีธนชาตได้รับเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก ปี 2565 (Bloomberg Gender-Equality Index 2022) ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความชัดเจนด้านนโยบายในการดำเนินงานที่ส่งเสริมความเท่าเทียมของพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจ สะท้อนได้จากการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงภายในองค์กรให้ได้รับโอกาสและความเท่าเทียมในการทำงานอย่างเต็มที่ รวมไปถึงความทุ่มเทในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในหลายด้าน อาทิ ปรับจำนวนวันลาคลอดให้มากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยแม่สามารถลาได้เต็มที่ 98 วัน และพ่อลาได้ 7 วัน โดยยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติ การกำหนดเงินเดือนและโบนัสที่เป็นธรรม รวมถึงการเปิดเผยสัดส่วนค่าตอบแทนระหว่างเพศหญิงและชาย

“จากการประเมินในปีที่ผ่านมา ธนาคารมีจำนวนพนักงานเป็นผู้หญิง 69.3% โดยมีอัตราส่วนผู้หญิงในระดับผู้บริหารถึง 58.5% และมีพนักงานผู้หญิงในระดับปฏิบัติการ 70.8% ของพนักงานทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีพนักงานหญิงในหน่วยงานเกี่ยวกับ STEM หรือ ด้าน Science, Technology, Engineering และ Mathematics คิดเป็น 54.1%”

ดัชนีวัดความเสมอภาพทางเพศของบลูมเบิร์ก ปี 2565 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกจำนวน 418 บริษัท ครอบคลุมกว่า 50 อุตสาหกรรม ใน 45 ประเทศทั่วโลก โดยพิจารณาจากบริษัทมหาชนที่เปิดเผยข้อมูลด้านการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศที่ครอบคลุมข้อมูลทางสถิติของบริษัท นโยบาย การมีส่วนร่วมของชุมชน ผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งทีเอ็มบีธนชาต ได้รับคะแนน (GEI Score) อยู่ที่ 67.56% โดดเด่นด้วยคะแนนด้านการเปิดเผยข้อมูลสูงถึง 92.42% และได้คะแนนความเป็นเลิศด้านข้อมูลที่ 56.90% จากตัวชี้วัด 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็นผู้นำของผู้หญิงและการสร้างพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเท่าเทียม วัฒนธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม นโยบายต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ และการเป็นแบรนด์ที่ส่งเสริมสิทธิสตรี

 

You Might Also Like