ALTERNATIVE

GC ผ่านการรับรองการบริหารจัดการคาร์บอน ISCC PLUS

4 กุมภาพันธ์ 2565… GC ได้รับการรับรองมาตรฐานโลก ISCC Plus จากสมาคม International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสร้างความยั่งยืน

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวถึงบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกด้านความยั่งยืน และการลดคาร์บอน ISCC PLUS จากองค์กร International Sustainability & Carbon Certification จาก

-โรงโอเลฟินส์แห่งใหม่ (Olefins Reconfiguration Plant : ORP)
-โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene : HDPE)
-โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene : LDPE) และ เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (Linear Low Density Polyethylene : LLDPE)

ทั้งนี้ มีการนำวัตถุดิบทางเลือกได้แก่ วัตถุดิบชีวภาพ และวัตถุดิบหมุนเวียนมาผลิตร่วมกับวัตถุดิบเดิมด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อช่วยลดการใช้วัตถุดิบจากน้ำมันดิบซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

นับเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่มีการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยังคงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้ตามมาตรฐานและคุณภาพสูง ตอบโจทย์    “เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข”

คลิกอ่านใบรับรองมาตรฐานระดับโลกด้านความยั่งยืน และการลดคาร์บอน ISCC PLUS

 

You Might Also Like