ACTIVITIES

คนรุ่นใหม่จะเรียนจบ จะเปลี่ยนงาน มาทางนี้ มีโอกาส “ตกงาน” น้อย

20 กุมภาพันธ์ 2562…. แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เผยสถานการณ์ทิศทางตลาดแรงงานชะลอตัว แนะองค์กรธุรกิจเตรียมรับมือเร่งพัฒนาคนด้านทักษะแรงงานและด้านการศึกษา โดยเฉพาะทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยี (High-Tech Skill)

มร.ไซมอน แมททิวส์, ผู้จัดการประจำประเทศไทย, แถบตะวันออกกลาง และเวียดนาม วรรณชัย ไพบูลย์บารมี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ และสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า ผลการสำรวจอัตราความต้องการของตลาดแรงงานจากกลุ่มลูกค้าของแมนพาวเวอร์ในปัจจุบันมีสัดส่วนความต้องการจัดเป็น 10 อันดับ ดังนี้

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของสถานการณ์ตลาดแรงงานแม้จะอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่อัตราการว่างงานลดลงเมื่อเทียบระหว่างปี 2561 กับ 2562 อยู่ที่ 0.04 เปอร์เซ็นต์ โดยมีปัจจัยบวกจากการที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายการปฏิรูปประเทศไทย และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ทำให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ตลาดแรงงาน และภาคการศึกษา ทุกฝ่ายตื่นตัว มีการตั้งรับและวางแผน รวมถึงบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนตนเอง องค์กรและประเทศไทยก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน นับว่าเป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนต้องรับมือให้ทันกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

 

 

You Might Also Like