ACTIVITIES

รณรงค์ให้สมาชิกฯ 22 บริษัท ใช้วัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงาน

17 พฤษภาคม 2562…สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจับมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมการพัฒนา และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เน้นเรื่องลดขยะ ลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อน และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมลงนามบันทึกดังกล่าวข้างต้น เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านได้ตระหนักและเข้าใจในปัญหาของขยะมูลฝอย วัสดุเหลือใช้ มลภาวะ ฝุ่นละออง ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านการก่อสร้าง โดยปัญหาดังกล่าวมีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

ความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมการพัฒนา และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะช่วยส่งเสริมในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมในด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น
  • ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง
  • บ้านพักอาศัยที่ประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
  • การลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจาการดำเนินงานก่อสร้าง ฝุ่นละออง และมลภาวะต่างๆ

ความร่วมมือดังกล่าว ได้มีสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กว่า 22 บริษัท ที่ตกลงเข้าร่วมความร่วมมือดังกล่าว

โอกาสนี้ วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทรับสร้างบ้านที่ได้เข้าร่วมดำเนินการตามความร่วมมือทั้ง 22 บริษัท เพื่อสนับสนุนและช่วยผลักดันให้ธุรกิจต่างๆ ได้ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐตามยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 คือ การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

You Might Also Like