ACTIVITIES

มจธ.ไม่ช้า ! มอบหน้ากากN95 ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่

14 มกราคม 2562…เร่งสื่อสารพิษภัยของ PM 2.5 พร้อมวิธีป้องกันตนให้กับนักศึกษา บุคลากร พนักงานบริการที่เข้ามาทำงานใน มจธ.รวมชุมชนรอบข้างสอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่3

รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้มอบหน้ากาก N95 ที่มีความสามารถในการป้องกันมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวน125คนที่ปฎิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในวันนี้ เพื่อใช้ป้องกันมลพิษในขณะปฎิบัติหน้าที่

พร้อมนี้ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องของพิษภัยของ PM2.5 พร้อมวิธีป้องกันตนให้กับนักศึกษา บุคลากรตลอดจนพนักงานบริการที่เข้ามาปฎิบัติงานใน มจธ.ได้รับทราบข้อมูล พร้อมสนับสนุนให้เกิดการประชาสัมพันธ์การใช้หน้ากากN95 อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยให้กับชุมชน และประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ มจธ.เป็นมหาวิทยาลัยที่ช่วยเหลือชุมชน สังคมรอบข้างทั้งในด้านของการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัย ตามเป้าหมายของการเป็น Healthy University ที่สอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 3 : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนทุกระดับ

 

You Might Also Like