ACTIVITIES

GGC จัดทำ “ทางม้าลายเพื่อชุมชน”

1 ตุลาคม 2562… ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และร่วมกันติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ทางม้าลาย บริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านฉาง ณ ชุมชนประชุมมิตร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ได้เล็งเห็นความสำคัญของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และต้องการยกระดับความปลอดภัยในชุมชน จึงได้นำคณะผู้บริหาร พนักงานจิตอาสาจาก GGC ชุมชน และเทศบาลตำบลบ้านฉาง จัดทำทางม้าลายในชุมชนบนถนนสี่เลน ด้วยการทาสี ตีเส้นทางม้าลาย ภายใต้ โครงการนำร่อง “ชุมชนปลอดภัยด้วยทางม้าลาย GGC” เพื่อให้คนในชุมชน รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและรณรงค์ให้ปฎิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ฝนทิพย์ วัลยะเสวี ผู้จัดการส่วนหน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม กล่าวว่า GGC ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกทั้งในส่วนของโรงงานและชุมชน การทำกิจกรรมทำทางม้าลายในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ตั้งใจทำร่วมกับชุมชน และเทศบาลฯ เพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน อีกทั้งยังนำศักยภาพของพนักงานมาช่วยเหลือชุมชน ซึ่งในอนาคตจะขยายโครงการดี ๆ เหล่านี้ไปสู่ชุมชนอื่นๆ

วรวิทย์ พฤฒิพานิช และ ประพันธ์ ผ่องฉาย พนักงานจิตอาสา กแสดงความเห็นถึงการสร้างระบบความปลอดภัยให้กับคนในชุมชน เป็นเรื่องสำคัญ และเราเชื่อว่า หากทุกคนร่วมแรงร่วมใจปฎิบัติตามกฎจราจร และฝึกปฎิบัติจนเป็นนิสัย ชุมชนของพวกเราก็น่าจะอยู่ยิ่งขึ้น โดยทางม้าลาย คือ พื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ซึ่งทางม้าลายนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนในชุมชนและสังคม

สำหรับ “โครงการชุมชนปลอดภัยด้วยทางม้าลาย GGC” นอกจากจะเป็นโครงการที่ให้พนักงานได้แสดงศักยภาพแล้ว ยังเป็นการแสดงความห่วงใยต่อชุมชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญต่อบริษัท และหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป และสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนต่อไป

 

You Might Also Like