ACTIVITIES

AIS เจ้าภาพ Singtel Group People & Sustainability Symposium 2023 เวที Vision to Action ของ 6 ประเทศสมาชิก

12 ธันวาคม 2566… Singtel Group People & Sustainability Symposium 2023 เป็นงานประชุมประจำปี ของบริษัทในกลุ่ม Singtel ประกอบด้วย Airtel (อินเดีย), AIS (ไทย), Globe (ฟิลิปปินส์), Optus (ออสเตรเลีย), Singtel (สิงคโปร์) และ Telekomsel (อินโดนีเซีย) ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่มีการรวมกันระหว่าง People Forum ในธีมหัวข้อ Reimagine work : การทำงานในโลกยุคใหม่ที่โอบกอดความแตกต่าง ความหลากหลาย และสร้างความเท่าเทียมให้แก่ทุกคน และ Sustainability Forum ในธีม Eco Vision to Action เพื่ออัปเดตแลกเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

“ปีนี้เป็นครั้งแรกที่เป็น Symposium และ AIS เสนอวาระของเรื่อง HR ซึ่งประชุมพร้อมกับ SD เพราะเรื่องทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องหนึ่งของ Sustainable Development บางหัวข้อประชุมรวมห้องเดียวกันได้เลย Human Right เป็นวิถีความยั่งยืน People Management มีทั้งเรื่องวัฒนธรรมองค์กร และมายด์เซ็ทต่าง ๆ เกี่ยวโยงกับ SDGs จากเดิม 2 เรื่องจะแยกกันประชุม”

สายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และงานธุรกิจสัมพันธ์ AIS ขยายความต่อเนื่อง พร้อมอธิบายถึงการที่องค์กรธุรกิจ Integrate เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ทำให้งาน Symposium ครั้งแรกตลอด 3 วันเข้มข้นด้วยเนื้อหาที่แลกเปลี่ยนในเชิง Vision Action จากหลากหลายวิทยากร

ยกตัวอย่างวิทยากรจาก GSMA Mr.Daniel Teoh และ Mr.Geoege Kamiya มาให้องค์ความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ ต่อเนื่องด้วยหัวข้อที่สำคัญคือ การเชื่อมโยงระหว่างด้านธุรกิจและแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืน มีตัวแทนจากภาควิชาการ ได้แก่ ดร.กฤตินี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจได้แก่ ณัฐวุฒิ อินทโรด จากเอสซีจี และจิตริณี วิชชุดากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ ยูนิลีเวอร์

วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์

AIS ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน ได้จัด Training Session ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 66 ที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง ได้แก่ ดร. ศรีหทัย พราหมมณี AIS The StartUp Management อัครวัฒน์ เศรษฐีเชาวลากุล CEO of OnechatAI และอาทิตยา บุญยรัตน์ ผู้ผลักดันกิจกรรมคนรุ่นใหม่ต่างๆ เช่น HackBKK – Traffy Fondue และ กรุงเทพกลางแปลง ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างทักษธทั้ง Presentation และ Pitching Skill

“การจัดงานครั้งนี้ AIS ตั้งใจที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนไทยเข้ามามีส่วนร่วม จึงเกิด Social Activity กิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ธีม Empower Thai Youths to Build a Better Bangkok เป็นกิจกรรมที่นำองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ 30 คนในกลุ่มบริษัท Singtel มาส่งต่อให้แก่เด็กและเยาวชนของสภาเมืองคนรุ่นใหม่ หรือ BKK Ranger ให้สามารถนำเสนอโครงการในการพัฒนากรุงเทพฯได้ในอนาคต โดยใช้เวลาจำนวนทั้งสิ้นรวม 230 ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 66”

การจัด Empower Thai Youths to Build a Better Bangkok มีเป้าหมายในการเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้เข้าร่วมดังนี้

1.Project Initiation: เยาวชนมีองค์ความรู้และมีทักษะในการระบุปัญหา วางแผนงาน กำหนดงบประมาณ กำหนดแผนงาน กลยุทธ์วิธีการดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการ
2.Sustainability Lens: เยาวชนมีมุมมองในการคิดและดำเนินโครงการอย่างยั่งยืน และสามารถนำไปต่อยอดโครงการเพื่อสังคม หรือนำแนวคิดไปประยุกต์ในเชิงธุรกิจได้ในอนาคต
3.Pitching Skill: เยาวชนมีทักษะในการนำเสนอโครงการของตนเองให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมั่นใจ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ

สายชลอธิบายเรื่อง Cyber Wellness

ส่วนน้องๆ ที่มาเข้าร่วมทั้งหมด 6 โครงการ ในประเด็นเรื่องการพัฒนาคุณภาพศึกษา และการพัฒนาสุขภาวะทางด้านจิตใจ

-Student Reflect Research โครงการที่จัดทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน
-Student Reflect Reporting Incident โครงการที่เตรียมพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับเด็กและเยาวชนในการร้องเรียนปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องและส่งต่อไปถึงผู้เชี่ยวชาญ
-Student Reflect Club โครงการเสริมสร้างคลับหรือพื้นที่ความปลอดภัยภายในโรงเรียน
-Teaching English Skill for Taxi Drivers โครงการที่ช่วยให้แท็กซี่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้
-Mindventure บริษัท Social Enterprise ที่มีความสนใจในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย พัฒนาสุขภาวะทางด้านจิตใจ โดยมุ่งจัดอบรมทั้งทางออนไลน์และในสถานที่จริง
-Redeem Bottle for Ticket Voucher โครงการจัดการขยะพลาสติกที่เป็นขยะเปลี่ยนมาเป็นตั๋วรถเมล์ หรือตั๋วรถไฟฟ้า เพื่อช่วยลดขยะและสร้างประโยชน์ให้แก่คนกรุงเทพฯ

“นับเป็นโอกาสพิเศษของเด็กและเยาวชนสภาเมืองจากกิจกรรมดังกล่าว ที่ได้มุมมองใหม่ ๆ จากผู้บริหารระดับสูงถึง C-Suite และขณะเดียวกันในงานนี้ทั้ง 5 ประเทศก็สนใจประเด็น AIS ทำงาน 3 เรื่องคือ Cyber Wellness และลงรายละเอียดถึงผลการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัลของคนไทย หรือ Thailand Cyber Wellness Index เรื่องต่อมาคือหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สุดท้ายเป็นเรื่องที่เราต้องไปทำการบ้านต่อ ก็คือเรื่องของ E-Waste ทุกคนสนใจที่เราสามารถ Integrate กิจกรรมเข้าไปกับการทำธุรกิจได้ด้วย และเรากำลังจะนำเข้าไปอยู่กับ My AIS Super APP และเราจะให้พ้อยท์ เพราะเราเข้าใจพฤติกรรมคนไทย สะท้อนให้เห็นการทำ Sustainability Campaign ไม่ใช่แคมเปญนางฟ้า แต่คือธุรกิจของเรา เป็นการนำวิธีคิดเรื่อง E-Waste ด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน มาผนึกเข้ากับการตลาด” สายชลกล่าวเพิ่มเติม

ส่งท้ายวาระพิเศษ Singtel Group People & Sustainability Symposium 2023 ครั้งนี้ได้นำแนวคิดของ Carbon Neutral หรือการจัดกิจกรรมแบบปลอดคาร์บอน เข้ามาเป็นหนึ่งในวิธีคิดในการจัดงานแบบทั้งกระบวนการ สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็น

-การเลือกการเดินทางที่ลดการปล่อยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยกตัวอย่างเช่น รถ EV Bus, รถตุ๊กๆไฟฟ้า Muvmi
-การเลือกโรงแรมที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีตราสัญลักษณ์ที่พักสำหรับเดินทางอย่างยั่งยืน หรือ Travel Sustainable Badge คือสัญลักษณ์ที่ Booking.com ใช้เป็นตัวแทนของมาตรการด้านความยั่งยืนที่น่าเชื่อถือและได้มาตรฐานระดับโลก ซึ่งจะให้ข้อมูลที่ผู้เดินทางทั่วโลกต้องการ สำหรับประกอบการตัดสินใจเลือกการเดินทางที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
-การลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในงาน เริ่มต้นจากการพยายามลดใช้ขยะพลาสติก เลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

@กาลิเลโอเอซิส

-การเลือกสถานที่จัดงาน : กาลิเลโอเอซิส คือพื้นที่ที่เป็นตัวอย่างในการรีโนเวตตึกเก่าอายุร่วม 40 ปี จำนวน 20 คูหา มีจุดประสงค์ใหญ่เพื่อยกระดับชุมชน และเรียกชีวิตชีวากลับคืนสู่ผู้คนย่านบรรทัดทอง โดยมีทั้งคาเฟ่ โรงละคร แกลเลอรี่ และโรงแรม ในพื้นที่เดียวกัน
-การเลือกกิจกรรมรับประทานอาหารเย็น GalileOasis Night : Eco Vision To Action
– การจัดเตรียมอาหารแบบ Sustainable Dinner
– การนำรถเข็นขายของในชุมชนมาจัดเป็น Food Station
– การเตรียมอาหารพิเศษจากเชฟแบล็ค ภานุภน บุลสุวรรณ Sustainable Chef ด้วยวิธีคิดที่ใช้วัตถุดิบจากชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างคุ้มค่า แบบ Sustainable Eating
– การเลือกใช้ภาชนะที่ใช้ในการจัดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กาบหมาก ที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ 5-10 ครั้งและสามารถย่อยสลายได้ด้วยตนเอง
– การแสดงรำไทยอวยพร : โดยประยุกต์การแต่งกายของนักแสดงทำมาจากวัสดุที่เป็นเศษผ้ารียูส

สายชล กล่าวถึงข้อสรุปที่เป็นกรอบความร่วมมือระหว่าง 6 ประเทศ จากการประชุมในครั้งนี้ ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

 กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบมีเป้าหมาย
(Purpose-led sustainability strategy)

1.E-Environment and Climate การป้องกันและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยมีกระบวนการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้วัสดุหรือการใช้ทรัพยากรโดยคงประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Dematerialization) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติมุ่งสู่ Net Zero

2.S-Social Impact การหาแนวทางความเป็นไปได้ในการสร้างความปลอดภัยทางดิจิทัล สิทธิมนุษยชน ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

3. G-Governance การจัดตั้งคณะกรรมการผู้บริหารด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การให้ความรู้และการฝึกอบรมต่างๆ

4. V-Value Creation การสร้างคุณค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างคุณค่าที่มุ่งเน้นไปยังความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การเป็นแบรนด์ที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การแลกเปลี่ยนความร่วมมือเพื่อวิเคราะห์หาโอกาสการพัฒนาแผนกลยุทธ์โครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Opportunity Framework)

ภายในกลุ่ม Singtel ได้มีการอัปเดทแลกเปลี่ยนความรู้และความสนใจร่วมกันทั้งด้านงาน Sustainability ในฐานะโครงการและกิจกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับ ESG ที่ตนเองทำ และมองหาความสนใจร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการร่วมมือกัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการบริหารและการรวม ESG เข้ากับธุรกิจและเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

กรอบความร่วมมือระหว่าง People และ Sustainability
ในการ Empower Every Generation

การสร้างบุคลากรที่มีสามารถขับเคลื่อนวัฒนธรรมขององค์กรผ่านแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นต่อองค์กร โดยกรอบความร่วมมือระหว่าง People และ Sustainability นั้นยังคำนึงถึงการปรับทิศทางของค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจให้สอดคล้องกับแนวทางด้านความยั่งยืน

“เพราะเราเชื่อว่า ความยั่งยืน คือ หัวใจสำคัญที่ต้องถูกสอดแทรกอยู่ในทุกกระบวนการทางธุรกิจและรูปแบบการใช้ชีวิต โดยเรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อแนวคิดนี้ไปสู่สังคมในวงกว้างเพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก ที่จะย้อนกลับมาเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของทุกคนต่อไป” สายชล กล่าวทิ้งท้าย

 

 

You Might Also Like