ACTIVITIES

4 แบรนด์เผยเบื้องหลังการคว้า SET Awards 2022 มากกว่า 1 รางวัล

30 ตุลาคม 2565…เอสซีจี,เอไอเอส,กสิกรไทย,โออาร์,คว้าทั้งในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence และกลุ่มรางวัล Business Excellence พร้อมกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความโดดเด่นทั้งทางด้านธุรกิจและด้านความยั่งยืน

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards 2022 ทุกบริษัท ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนไทย

“ทุกท่านล้วนนำพาองค์กรเดินหน้าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจต้องปรับตัวและรับมือกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้านสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพองค์กร คิดค้นนวัตกรรม สร้างผลประกอบการที่ดี ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึง ESG นำไปสู่การเติบโตอย่างสมดุล ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

ทั้งนี้ เอสซีจี,เอไอเอส,กสิกรไทย,โออาร์, นับเป็นองค์กรที่สามารถคว้า SET Awards 2022 มากกว่า 1 รางวัล ด้วยกลยุทธ์การทำงานสอดคล้อง ESG ดังนี้

เอสซีจี ต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน และความเป็นเลิศทางธุรกิจ
ตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus

ยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่–การบริหารกลาง เอสซีจี ณรงค์พันธุ์ ลีสหะปัญญา Investor Relations Director วีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management รับรางวัล “SET Awards 2022” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย นำเรื่อง ESG (Environmental, Social and Governance) ไปใช้พัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความโดดเด่นด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และรางวัล Best Investor Relations Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งมอบให้บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งการพัฒนาศักยภาพการให้ข้อมูลธุรกิจที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และการพัฒนาประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้น

รางวัลดังกล่าวมาจากความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus  “มุ่ง Net Zero–Go Green–Lean เหลื่อมล้ำ–ย้ำร่วมมือ” โดยยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใส ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ขณะเดียวกันเร่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที โดยจะมุ่งเข้าสู่ 3 ธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพสูงตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก ได้แก่

1.ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) มุ่งลดต้นทุน เร่งพัฒนาพลังงานทดแทน โดยใช้พลังงานชีวมวล (Biomass) จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และเชื้อเพลิงจากขยะ (Refused Derived Fuel : RDF) ทดแทนพลังงานฟอสซิล ทั้งยังต่อยอดเป็นธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรสำหรับตลาดที่อยู่อาศัย โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ SCG Solar Roof Solutions และบริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี จำกัด (SCG Cleanergy) ทั้งยังพัฒนาระบบซื้อขายไฟฟ้าได้ผ่านแพลตฟอร์ม Smart grid มีฐานลูกค้าชั้นนำครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน

2.ธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรรายใหญ่ในอาเซียน (ASEAN Logistic) ด้วยบริการที่หลากหลายทั้งบริการคลังสินค้า ระบบห้องเย็น บริการขนส่งสินค้าทั้งทางบก เรือ อากาศ บริการท่าเทียบเรือ และบริการนำเข้า ส่งออกครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ ปลายน้ำ

3.ธุรกิจ Smart Living ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สะดวก คุ้มค่า ปลอดภัย รักษ์โลก อาทิ นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อคุณภาพอากาศและประหยัดพลังงาน SCG Active AIR Quality SCG Bi-ion และ SCG HVAC Air Scrubber โซลูชันจัดการคุณภาพอากาศ กำจัดเชื้อโรค และลดการใช้พลังงานในอาคาร Trinity IOT Ecosystem เทคโนโลยีควบคุมการเปิด-ปิดนวัตกรรมในบ้านอัจฉริยะ Wellness Home Hub เทคโนโลยีวัดค่าสุขภาพของผู้อาศัยในบ้าน หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะแจ้งเตือนไปยังโรงพยาบาลได้ทันที

ขณะเดียวกันยังมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนและ SMEs 50,000 คนภายในปี 2573 เช่น อาชีพช่างก่อสร้าง พนักงานขับรถบรรทุก การแปรรูปและการขายสินค้าทางออนไลน์ ทั้งยังร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งไทย อาเซียนและโลกให้ดำเนินงานด้วย ESG เพื่อส่งต่อโลกที่ยั่งยืนให้คนรุ่นถัดไป

เอไอเอส มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกัน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในโลกดิจิทัล

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า เป็นอีกครั้งที่ความมุ่งมั่นตั้งใจของเอไอเอสในฐานะผู้นำด้านการให้บริการดิจิทัลโครงข่ายที่แข็งแกร่ง ทำให้เราได้รับรางวัลเกียรติยศจาก SET AWARDS 2022 อันถือเป็นความภูมิใจของชาว AIS อย่างยิ่ง เพราะเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ผ่านศักยภาพความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่มุ่งขยายโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประชาชนอย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านการสร้างสมดุลระหว่างการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลการใช้งานของลูกค้าเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดทั้งในแง่ของคุณภาพโครงข่ายและการให้บริการ รวมไปถึงการใช้พลังงานทางเลือก และการจัดการของเสียจากการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้คนไทยเข้าใจวิธีการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี”

สำหรับรางวัล Business Excellence สาขา Outstanding Investor Relations Awards เป็นรางวัลที่พิจารณาจากการได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นขององค์กร ตลอดจนความพึงพอใจจากกลุ่มนักลงทุนในมิติของการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นความถูกต้องโปร่งใส ให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงยังมีการวางนโยบายที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างดียิ่งมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ Highly Commended Sustainability Awards ซึ่งได้รับการจัดอันดับในระดับที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาในกลุ่มรางวัล Sustainable Excellence ก็นับเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอไอเอสที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในโลกดิจิทัล

สมชัย เน้นย้ำในช่วงท้ายว่า ต้องขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับเอไอเอส ถึง 2 รางวัลในปีนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจและพลังให้พวกเราทำงานอย่างสุดความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้แข็งแกร่ง อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศในทุกมิติ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับบริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ที่สามารถใช้ขีดความสามารถขององค์กรมาสร้างการเติบโตร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้อย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

กสิกรไทยกวาด 4 รางวัล
จาก SET Awards 2022

กฤษณ์ จิตต์แจ้ง (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนรับรางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน Best Sustainability Awards พร้อมด้วยพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับรางวัลยอดเยี่ยม (Deal of the Year Awards) และรางวัลดีเด่น (Best Securities Company Awards) ซึ่งอยู่ในกลุ่มรางวัลความเป็นเลิศทางธุรกิจ ( Business Excellence) และธิดาศิริ ศรีสมิ, CFA (ขวา) Chief Investment Officer บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้แทนรับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset Management Company Awards)

ทั้งนี้ ในกระบวนการทำงาน คำนึงถึงผลประกอบการทางการเงินและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

OR อีกบทพิสูจน์ของการดำเนินธุรกิจ
เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน

วิศาล ชวลิตานนท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ OR ร่วมรับรางวัล SET Awards 2022 ถึง 3 รางวัล ประกอบด้วย

-Deal of the Year Awards จากกลุ่มรางวัล Business Excellence เนื่องด้วยผลงานอันโดดเด่นของ OR ในการขับเคลื่อนตลาดทุน ด้วยการเป็น IPO deal ที่มีผู้จองซื้อรายย่อยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กว่า 530,000 รายการ อีกทั้งยังเป็น deal กลุ่มพลังงานที่ใหญ่สุด

-Rising Star Sustainability Awards จากกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ซึ่งตอกย้ำผลสำเร็จจากการที่ OR ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ตามแนวทาง ESG และร่วมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง OR มุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) เพื่อมุ่งสู่การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutrality) ภายในปี 2030 และจะเป็นรากฐานที่นำไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Carbon Zero) ในปี 2050

Outstanding Deal Award จากกลุ่มรางวัล Business Excellence เนื่องจาก OR มีผลงานอันโดดเด่นจากการระดมทุน IPO ที่มีขนาดมากกว่า 3,000 ล้านบาท โดย OR สามารถระดมทุนได้ 53,000 ล้านบาทอีกด้วย

ถือเป็นอีกบทพิสูจน์ของการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้ง ผู้คน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

You Might Also Like