Browsing Tag

SCGC GREEN POLYMER™

CIRCULAR ECONOMY

SCGC พัฒนาขวดบรรจุภัณฑ์รีฟิลรักษ์โลก ลดการใช้ทรัพยากร ส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมจับมือยูนิลีเวอร์ และท็อปส์ มาร์เก็ต เปิดตัว รีฟิล สเตชัน

4 สิงหาคม 2565…เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC มุ่งสู่การเป็น “ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน” พัฒนาเทคโลยีและนวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ได้พัฒนาขวดบรรจุภัณฑ์รีฟิล ชนิด HDPE จากนวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือกรีน พอลิเมอร์ (Green Polymer) ช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่ สร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลที่ทนทาน คงคุณภาพสินค้าภายใน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Continue Reading