Browsing Tag

ธนาคารออมสิน

ACTIVITIES

สยามพิวรรธน์xธนาคารออมสิน เติมความสุขรับวันเด็กแห่งชาติ

16 มกราคม 2567…ด้วยปณิธานที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานและแบ่งปันความรัก มอบโอกาส ความเท่าเทียมและความสุขให้กับทุกคน โครงการเพื่อสังคม Citizen of Love by Siam Piwat จึงได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

Continue Reading

ACTIVITIES

“ออมสินฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน” ตอบโจทย์ความยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนด้านสังคม

29 ธันวาคม 2566…วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เผยผลสำเร็จโครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม (Holistic Area-Based Development) ภายใต้ชื่อ “ออมสินฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน” ระยะที่ 1 (ปี 2565-2566)

Continue Reading

NEXT GEN

วิทัย รุกออมสินเดินหน้า ชู CSV สร้างคุณค่าร่วมลดความเหลื่อมล้ำ

29 พฤศจิกายน 2566…ภายใต้กรอบ ESG ออมสินมีความเชื่อว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของไทยเป็นปัญหาเรื่องของความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ออมสินจึงมุ่งแก้ปัญหาทางสังคมในมิติต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเพราะลดความเหลื่อมล้ำ

Continue Reading

NEXT GEN

ออมสิน ชู ESG in action เดินหน้าธนาคารเพื่อสังคม

3 สิงหาคม 2566…วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินเป็นธนาคารเพื่อสังคมที่ดำเนินการโดยใช้แนวคิด ESG เป็นกรอบการดำเนินธุรกิจ มุ่งสร้าง Social Impact ที่เป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการดำเนินงาน ESG in action บนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปสู่เป้าหมายช่วยแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยที่ผ่านมาธนาคารสามารถสร้าง Social Impact ประเมินมูลค่าแล้วเป็นเม็ดเงินกว่า 55,400 ล้านบาท

Continue Reading

CSR

NT x ออมสิน เดินหน้ CSR ตามแผนแม่บทฯ

19 กันยายน 2564…เพื่อกำหนดกรอบแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในการสนับสนุนภารกิจของทั้ง 2 องค์กร ในฐานะหน่วยงานด้านโทรคมนาคม และด้านการเงิน เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน และ CSR พร้อมวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน

Continue Reading

CSR

ชุมชนบึงบางซื่อได้บ้านใหม่+ทะเบียนบ้าน น้ำ-ไฟ เงินออม สวนอินทรีย์ บึงน้ำ

23 กันยายน 2563…ณ พื้นที่นี้ เป็นแก้มลิงและปอดให้คนเมือง ขอบคุณภาครัฐ-เอกชน ที่สร้างกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมให้ พึ่งพาตนเองได้ เป็นต้นแบบชุมชนเมืองเข้มแข็ง

Continue Reading