Browsing Tag

การศึกษา

NEXT GEN

ผลผลิตจาก “ห้องเรียนเด็กล้ำ” สู่ “ห้องเรียนครูล้ำ” หวังยกบทบาทครูเป็นโค้ชช่วยสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียน

22-23 สิงหาคม 2563…“ดีแทค” ผนึก “ดีป้า-กองทุนสื่อฯ” เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ พัฒนา 2 หลักสูตรที่ไม่มีสอนในโรงเรียน ได้แก่ “ห้องเรียนเด็กล้ำ-ห้องเรียนครูล้ำ” เพื่อให้สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างอัตราเร่ง หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

Continue Reading

PARTNERSHIPS

โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนที่ 8)

17 มิถุนายน 2563…ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยหลัง Covid-19 ที่จะเปลี่ยนจากตัวกลางระหว่างแรงงานและนายจ้างมาเป็น “หุ้นส่วน” ในการผลิตบุคลากรร่วมกับนายจ้าง พร้อมคำแนะนำสำหรับมหาวิทยาลัยไทยในการปรับตัวให้ผ่านพ้นกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้

Continue Reading

PARTNERSHIPS

โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนที่ 7)

9 มิถุนายน 2563… ถึงเวลาแล้วที่มหาวิทยาลัยควรเร่งจัดทำTransformation plan ระยะ 5 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างแบบจำลองใหม่ให้ตนเองหลุดจากแบบจำลองเดิม โดยต้องรักษาของดีที่มีอยู่บนแบบจำลองเดิม และสร้างของดีอันใหม่เพิ่มเติม เพื่อนำมาขับเคลื่อนตามบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

Continue Reading

PARTNERSHIPS

โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนที่ 6)

30-31 พฤษภาม 2563…สรุปประเด็นสำคัญผลกระทบของอุตสาหกรรมการศึกษาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนโอกาสในการปรับตัวของอุตสาหกรรมการศึกษาหลังยุค Covid-19 จากบทความ “The COVID-19 pandemic has changed education forever. This is how” และ“Top 10 risks and opportunities for education in the face of COVID-19.”

Continue Reading

TALK

SET ให้ทุนป.โทสาขา ESG เรียนจบ งานรออีกเพียบ !

9 มีนาคม 2563…นโยบายตลท.เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต้องมีเรื่องของ ESG มีหน้าที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพัฒนาเรื่องนี้ ดังนั้นบุคลากรต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้ พร้อมให้ทุนนี้กับคนภายนอก

Continue Reading