SD DAILY

ธุรกิจจากพืชหมุนเวียนสู่พลาสติก Bio-PET

20 เมษายน 2566…วิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP และ John Bissell ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-Founder and Co-CEO) Origin Materials เล่าถึงการ พัฒนานวัตกรรมระดับโลก

SCGP ลงนามความร่วมมือ (Joint Development Agreement) กับ Origin Materials เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมระดับโลก “Bio-based Plastic จากชิ้นไม้ยูคาลิปตัสสับ” ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถนำไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นวัตถุดิบหมุนเวียนที่สามารถปลูกใหม่ทดแทนได้และเป็นพืชเศรษฐกิจ มาพัฒนาเป็น Bio-PTA (“Bio-Purified terephthalic acid”) เพื่อนำไปผลิตเป็น Bio-PET (“Bio-Polyethylene terephthalate”) ตอบโจทย์โซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ความยั่งยืน และส่งเสริมการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ ในการผสานความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท โดย SCGP มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาไม้ยูคาลิปตัส และสร้างนวัตกรรมจากไม้ยูคาลิปตัสอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะที่ Origin Materials เป็นบริษัทระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงได้ร่วมทำการทดลองโดยนำชิ้นไม้ยูคาลิปตัสสับ มาผ่านกระบวนการทางเคมี ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่มีประสิทธิภาพจนได้ Bio-PTA และ HTC (“Hydrothermal carbon”) โดย Bio-PTA สามารถนำไปผลิตเป็น Bio-PET ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับ PET ที่ผลิตจากปิโตรเลียม สามารถนำมารีไซเคิลได้ และสามารถรีไซเคิลพร้อมกับ PET ทั่วไป ในขณะที่ HTC สามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพและใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

SCGP และ Origin Materials ได้ร่วมกันทดลองการผลิตสารตั้งต้นจากไม้ยูคาลิปตัสเพื่อผลิตเป็น Bio-PET ในเบื้องต้น พบว่า คุณภาพของสารตั้งต้นดังกล่าวจากชิ้นไม้ยูคาลิปตัสมีคุณภาพสูง จึงวางแผนในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในเชิงพาณิชย์ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่ยั่งยืน ที่สามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมปกป้องและสร้างความยั่งยืนให้กับโลก

 

You Might Also Like