SD DAILY

AIS คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยมแห่งปี

11 มกราคม 2566… จากเวที THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2023 โดย World HRD Congress สถาบันวิจัยชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช กล่าวว่า สำหรับรางวัล THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2023 เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึงความสำคัญของงานบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างสากลของ AIS

“เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อวางกลยุทธ์การทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล HR และการดูแลพนักงานแบบองค์รวม โดยยึดหลักการเปิดกว้าง รับความแตกต่าง และส่งมอบสิ่งที่พนักงานต้องการได้อย่างเหมาะสม ทั้งในมิติของการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รูปแบบการทำงานที่เอื้อทำให้ทุกคนสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และมีความสุข สุขภาพดี กับการทำงาน ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานให้เอื้อต่อวิถีชีวิตในยุคใหม่พร้อมกับการส่งมอบคุณค่าด้านสวัสดิการที่พนักงานสามารถจับต้องได้”

กานติมา กล่าวในท้ายที่สุด การได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ AIS ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเราเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลคือหัวใจสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนธุรกิจ องค์กร และการสร้างคนให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

 

You Might Also Like