ORGANIZATIONAL CHANGE

GREEN DNA คนกสิกรไทย ใส่ใจใส่หมอน ช่วยผู้ป่วยติดเตียง

29 ตุลาคม 2562…แนวคิด Customer Centricity หรือการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เป็นเรื่อง 1 ใน 4 ของวัฒนธรรมองค์กรธนาคารกสิกรไทย * (K-Culture)

โดยในทางธุรกิจย่อมหมายถึง การเข้าใจ เข้าถึงความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้า และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า

ในการทำงานเพื่อสังคม Customer Centricity ถูกนำมาเป็นกรอบการทำงาน CSR ในกลุ่มผู้บริหารระดับกลางของธนาคาร และบริษัทของธนาคาร ผลสำรวจพบความต้องการช่วยเหลือ “คนไข้ติดเตียง” ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยผ่านทางกลุ่มจิตอาสา I SEE YOU ซึ่งมีความตั้งใจ มีประสบการณ์และความรู้การทำงานที่เป็นระบบ มีเส้นทางการส่งต่อ “หมอนหลอดพลาสติก” ไปยังผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ

กลุ่มผู้บริหารระดับกลางมาจากทุกสายงาน ทุกสาขา ทุกบริษัทของธนาคารที่อยู่ทั่วประเทศ จำนวน 2,137 คน นับเป็น “ผู้นำ” กำลังสำคัญในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจ ทำงานเป็นทีมส่งต่อพลังทำดี ให้พนักงานในสังกัด ร่วมแรง ร่วมใจทำจิตอาสา ทำดี ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่มุ่งสู่ธนาคารแห่งความยั่งยืน

เรื่อง “ผู้ป่วยติดเตียง” นั้น ส่วนหนึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคีเครือข่าย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ระบุถึงตัวเลขประชากรที่ป่วยติดบ้าน-ติดเตียงในประเทศไทย พบว่า ปี 2560 ไทยมีผู้ป่วยติดบ้าน 235,301 ราย ผู้ป่วยติดเตียง 136,677 ราย คาดการณ์อนาคตว่า ในปี 2580 ผู้ป่วยติดบ้านจะเพิ่มเป็น 526,228 ราย ผู้ป่วยติดเตียงเป็น 311,256 ราย และในปี 2590 ผู้ป่วยติดบ้านจะเพิ่มเป็น 727,103 ราย ผู้ป่วยติดเตียงเป็น 434,694 ราย

การดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้คงมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และให้มีศักยภาพ เป็นสิ่งจำเป็น โดยอุปกรณ์สำคัญที่พอจะช่วยได้อย่างหนึ่งคือ หมอนหลอดพลาสติก สามารถยืดเวลาและบรรเทาการเกิดแผลกดทับจาก 2 ชั่วโมง เป็น 2 ชั่วโมงครึ่ง เพราะมีการกระจายน้ำหนักที่ดี

โจทย์ของทีมงาน ได้ออกแบบกิจกรรมภายใต้แนวคิด Sprint with Scrum เพื่อต้องการสะท้อนพฤติกรรม “คิดให้ล้ำ ทำให้ไว ไปให้ปัง” ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีวิถีการทำงานแบบใหม่ (Agile) ฉับไว ได้ผลงานร่วมกัน ตามค่านิยมหลักทั้ง 4 ด้านของวัฒนธรรมองค์กร

ทั้งนี้ จิตอาสา I SEE YOU เป็นตัวแทนส่งหมอนหลอดของชาวกสิกรไทย ไปยังสถานที่ต่าง ๆ อาทิ สถานคุ้มครองผู้พิการพระประแดง โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ และอื่นๆ จำนวน 653 ใบ อีกทั้งเป็นโครงการที่ได้ต่อยอดสะสมชั่วโมงโครงการทำดี ทำได้ รวมได้ 17,120 ชั่วโมง โดยร่วมกันทำงานเพื่อสังคมที่ศูนย์การเรียนรู้กสิกรไทย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และมีการขยายแนวความคิดนี้ไปสู่หน่วยงานและสาขาต่าง ๆ ของธนาคารทั่วประเทศอีกด้วย

ธนาคารกสิกรไทยมุ่งส่งเสริมให้เกิดแนวคิดทำดีเพื่อความยั่งยืนให้อยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานกสิกรไทยทุกคน หรือ กรีน ดีเอ็นเอ (GREEN DNA) ผ่านทั้งกระบวนการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคาร ภายใต้โครงการ “ทำดี ทำได้ ทำด้วยกันอีกนะ” คาดว่าจะมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมสะสมชั่วโมงความดีร่วมกันในปี 2562 นี้ ได้จำนวน 200,000 ชั่วโมง

ทั้งนี้ GREEN DNA คือ ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยใช้แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง สร้างอัตลักษณ์ของการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติต่อไป
………………………….
* วัฒนธรรมองค์กรธนาคารกสิกรไทย หรือ (K-Culture) คือ ค่านิยม แนวคิด แนวทางวิธีปฏิบัติ ของธนาคารซึ่งเป็นรากฐาน และเป็นตัวกำหนดทัศนคติและพฤติกรรมของคนในองค์กร ในการมุ่งสู่เป้าหมายที่องค์กรต้องการจะเป็นและมุ่งไป คือ “ธนาคารแห่งความยั่งยืน” ดังนั้นการที่องค์กรจะไปให้ถึงธนาคารแห่งความยั่งยืน ได้นั้น ธนาคารกสิกรไทยมีค่านิยม แนวทางปฏิบัติของคนในองค์กร ตามค่านิยมหลักทั้ง 4 ด้าน คือ

1. การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) คือ การเข้าใจ เข้าถึงความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้า และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า
2. การทำงานร่วมกันเป็นทีมของทั้งองค์กร (Organization-wide Teamwork) คือ การร่วมแรง ร่วมใจ ไว้ใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันพูดคุยสื่อสารกันในการทำงาน
3. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)คือ มีทักษะความสามารถ มีความมั่งมั่นทุ่มเท มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม (ซึ่งปี 2562 นี้ นอกจากมีความเป็นมืออาชีพแล้ว ธนาคารมุ่งเน้นให้คนในองค์กร มีวิถีการทำงานแบบใหม่ (Agile) ฉับไว ได้ผลงานร่วมกันภายใต้แนวคิด “Sprint with Scrum” โดยมีสโลแกน “คิดให้ล้ำ ทำให้ไว ไปให้ปัง”
4. การริเริ่มสิ่งใหม่ (Innovation) คือ กล้าคิด กล้าทำ สิ่งใหม่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

 

 

You Might Also Like