NEXT GEN

พอแล้วดีสู่สากล ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก

23 ตุลาคม 2563…สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับ โครงการพอแล้วดี The Creator ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำพาธุรกิจ ภายใต้ชื่อโครงการพอแล้วดีสู่สากล ระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563

นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดตัวโครงการพอแล้วดีสู่สากล ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ประกอบการ โดยร่วมมือกับโครงการพอแล้วดี The Creator นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) และ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาใช้อบรมนักธุรกิจเพื่อการส่งออกเป็นเวลา 9 วัน ตลอดเดือนกันยายน 2563 นำทีมให้ความรู้การสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล, เทรนเนอร์ และ Creator จากโครงการพอแล้วดี The Creator กว่า 25 ท่าน

บรรยากาศการบรรยายตั้งแต่วันแรก และในวันต่อมา

สมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการ ในด้านการแข่งขันการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการไทยให้สามารถ “ตั้งรับ ปรับตัว และหาโอกาส” ในการเข้าสู่ตลาดโลกด้วยความพร้อม ความมั่นใจ ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลง และการแข่งขันที่รุนแรง

“กรมจึงมีแนวคิดที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวข้ามวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็น Covid-19 หรือ สงครามการค้าในรูปแบบต่าง ๆ โดยนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจ สามารถก้าวสู่เวทีการค้าโลกด้วยกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายฐานธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

สมเด็จ ขยายความต่อเนื่องว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มุ่งมั่นที่จะผลักดันผู้ประกอบการจากโครงการพอแล้วดีสู่สากลให้เป็นตัวแทนแบรนด์ไทย ที่ได้น้อมนำศาสตร์แห่งความพอเพียงของพระราชามาใช้ในการสร้างแบรนด์และดำเนินธุรกิจในเวทีสากลอย่างสง่างาม

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการโครงการพอแล้วดี The Creator กล่าวถึงการอบรม “พอแล้วดีสู่สากล” เป็นครั้งแรกว่า ผู้ประกอบการทั้ง 15 แบรนด์ ได้เข้ารับการอบรมกับเทรนเนอร์จากโครงการพอแล้วดี The Creator 5 หัวข้อ ได้แก่

1.การสร้างแบรนด์ไทยอย่างเคารพความเป็นไทยสู่ตลาดโลก
2.การจัดการธุรกิจแบบมีสติและการตลาดอย่างรับผิดชอบ
3.การออกแบบอัตลักษณ์และประสบการณ์ของแบรนด์
4.การสื่อแบรนด์อย่างมีสติและมีเสน่ห์ / Storytelling
5.การทำ E commerce อย่างมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน

“ทุกหัวข้อการอบรม เทรนเนอร์ได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาเป็นแนวทางในการสอน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในแบรนด์ของตน มีภูมิคุ้มกัน และสร้างคุณค่าที่แท้จริง โดยผู้ที่ผ่านการอบรมของโครงการพอแล้วดีสู่สากลจะไม่ใช่นักธุรกิจที่ทำธุรกิจเพียงอย่างเดียว หากต้องคำนึงถึงสังคม และพร้อมขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้”

การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และ Workshop

ผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าโครงการพอแล้วดีสู่สากล  จำนวน 15 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท กินนร จำกัด กราโนล่าข้าวก่ำ ready-to-eat healthy food showcasing organic Thai black rice (GI)
2. บริษัท คาร์เพนเทอร์ สตูดิโอ จำกัด ผลิตภัณฑ์สร้างคุณค่าให้เศษไม้
3. บริษัท คินดี้ คิดดี คิดส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสำหรับเด็กและคนผิวแพ้ง่าย
4. จีรเดช จรุงจิต อาหารว่างเพื่อสุขภาพพร้อมทานจากข้าวไรซ์เบอรี่
5. บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด คิดค้นและผลิตเส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน จากของเหลืออุตสาหกรรมการเกษตร
6. บริษัท เนเชอ เวลเนส จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธูปหอมจากธรรมชาติ
7. บริษัท โนโมโน จำกัด Value Creation & Design Consultant
8.. บริษัท ภาวา สปาโปรดักส์ จำกัด ผู้ส่งมอบประสบการณ์การบำบัดและผ่อนคลาย
9. บริษัท บางกอก แอพพาเรล จำกัด ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากยีนส์เก่า Sustainable Denim Brand
10. วิสาหกิจชุมชนพิณมิสา เวชสำอางค์จากปลาทะเล
11. บริษัท เวลฟายน์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูปจากผลไม้ท้องถิ่นภาคตะวันออก ที่คงคุณค่าทางอาหาร
12. บริษัท ออแกนิคส์ แอนด์ คอมมูนิตี้ จำกัด ธุรกิจที่เป็นหุ้นส่วนกับชุมชน ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับชุมชน โดยมีสินค้าเกษตรอินทรีย์ Organic Produce ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน และความภาคภูมิใจของเกษตรกรไปด้วยกัน
13. อาร์นิสต้าร์ เวิลด์ ผ้าคลุมผมสาหรับผู้หญิง Muslim (Hijab)
14. เอ็ม เมล่อน ฟาร์ม ผลิตและจำหน่ายอาหารคลีนเด็ก และ ผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรม คงคุณค่าอาหาร ตามหลักโภชนาการ
15. บริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ออเนกประสงค์มาตรฐานระดับสากลจากความไว้วางใจในโรงพยาบาลสู่การดูแลสุขภาพที่บ้านด้วยตนเอง

วันที่นำเสนอผลงาน พร้อมมุมมองของคระกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ

การอบรมใช้เวลา 9 วัน โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้าง Brand Model และ Business Model Canvas เพื่อให้ทุกธุรกิจได้เรียนรู้การรู้จักตัวตน มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรู้และคุณธรรมในทางสายกลาง และจากนั้นได้นำเสนอแผนธุรกิจอีก 2 ครั้ง ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่าน ได้แก่

1.ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการโครงการพอแล้วดี The Creator
2.ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
3.ประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
4.ปพนธ์ มังคละธนะกุล ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ ล้มยักษ์
5. ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย กรรมการผู้จัดการ Intage (Thailand) Co.,Ltd.
6. ปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีก บริษัทสยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด

สมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม

หลังการอบรมผ่านไป ลองมาติดตามมุมมองของผู้เข้าอบรม 2 บริษัท

วีรดา ศิริพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท คาร์เพนเทอร์ สตูดิโอ จำกัด ตัวแทนผู้เข้าอบรมได้แสดงความเห็นต่อโครงการ “พอแล้วดีสู่สากล” เสมือน “เข็มทิศ” ให้กับแบรนด์

“ทำให้เรามีหลักยึดในการดำเนินธุรกิจไปตลอดชีวิต ได้รู้จักตนเอง คิดอย่างมีเหตุมีผล สร้างภูมิคุ้มกันให้แบรนด์ยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางวิกฤต มีความรอบรู้ และที่สำคัญคือมีคุณธรรม ให้คนอื่นอยู่ในทุกการตัดสินใจของเรา ไม่ได้คิดถึงแต่ตนเอง รู้จักแบ่งปันกลับคืนสู่สังคม เพื่อจะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บนความพอเพียง”

ธีระนันท์ ใจคำ ผู้ผลิตกราโนล่าแบรนด์ BIOBLACK ยอมรับว่าโครงการนี้สอนให้รู้จักตัวเองและดำเนินธุรกิจอย่างมีสติ โดยมีคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สอนให้รู้จักพอเพียง พึ่งพาตนเองและแบ่งปันแก่สังคม

“วันนี้ผมเริ่มหว่านเมล็ดความฝันในใจเกษตรกรข้าวก่ำที่ อ.จุน จ.พะเยา อันเป็นบ้านเกิดของผม ให้เห็นคุณค่าเพื่อจะรักษาพันธุ์ข้าวก่ำไทยให้อยู่กับผืนแผ่นดินไทย และคงไว้ซึ่งรากเหง้าให้ลูกหลานได้สืบสานต่อไป ขอบคุณพอแล้วดีสู่สากลที่สอนให้ผมกล้าเดินตามความฝันโดยไม่ทิ้งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้จางหายไป ด้วยคำมั่นสัญญาของลูกชาวนาที่รักประเทศไทยสุดหัวใจ”

 

You Might Also Like