NEXT GEN

‘กลุ่มดุสิตธานี’ เปิดตัว Tree of Life โปรแกรมด้านความยั่งยืน มุ่งสู่ SDGs 2030

26 กรกฎาคม 2566…เผยใช้ “ใบไม้แห่งทรี ออฟ ไลฟ์” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการผ่านมาตรฐานในระดับต่างๆ หวังตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการที่มีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับโลก พร้อมส่งต่อการมีส่วนร่วมและความภาคภูมิใจให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและชุมชน สะท้อนเจตจำนงค์ที่มุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจของดุสิตธานีใน 19 ประเทศทั่วโลก

ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เป้าหมายสำคัญของกลุ่มดุสิตธานี นอกจากจะดำเนินการบน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ สร้างความสมดุล สร้างการเติบโต และการกระจายความเสี่ยงแล้ว กลุ่มดุสิตธานียังมีเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นความยั่งยืนที่สามารถส่งต่อไปยังทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า สังคม รวมถึงชุมชน ด้วยการก้าวสู่การสร้างความยั่งยืนตามกรอบองค์การสหประชาชาติปี 2030 (United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs 2030)

“กลุ่มดุสิตธานี ได้ดำเนินนโยบายด้านความยั่งยืน ด้วยการเปิดตัวโปรแกรม Tree of Life ซึ่งจะครอบคลุมหน่วยงานของกลุ่มดุสิตทั้งหมด เริ่มจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตทุกแห่งทั่วโลก รวมถึงโรงแรม 54 แห่งที่เปิดดำเนินงานอยู่ใน 19 ประเทศ ขณะที่หน่วยธุรกิจอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการศึกษา กลุ่มธุรกิจอาหาร ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต้อนรับ จะเข้าร่วมโปรแกรมในเร็ว ๆ นี้”

โครงการ Tree of Life แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ด้วยหลักเกณฑ์ทั้งหมด 31 ข้อ ที่ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของ UN ที่ทางบริษัทฯ ได้คัดเลือกไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกธุรกิจของกลุ่มดุสิตธานีมีการดำเนินงานอย่างยั่งยืนครอบคลุมองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

 

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ถูกออกแบบไว้ เช่นเดียวกับการใช้พลังงานจาก Solar

 

“การดำเนินโครงการ Tree of Life ของกลุ่มดุสิตธานี ไม่เพียงแต่เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงคุณค่าที่หยั่งรากลึกขององค์กร ที่แน่วแน่และมุ่งมั่นในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล เราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลก และสร้างผลกระทบเชิงบวกและยั่งยืนต่อชุมชนที่เราดำเนินงาน โครงการนี้ จะช่วยผลักดันให้โรงแรมหรือธุรกิจของเราทำงานอย่างกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อม ส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ลูกค้าและพนักงาน รวมถึงสร้างความแตกต่างที่มีคุณค่าให้กับโลก”

สำหรับโปรแกรมระดับที่ 1 ถือเป็นภาคบังคับ ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบและแนวทางปฎิบัติสำหรับทุกหน่วยงาน ครอบคลุมเกณฑ์สำคัญ 8 ประการ ได้แก่ การคุ้มครองสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ การลดขยะจากอาหาร การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง การแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณการรีไซเคิล การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำดับความสำคัญของพนักงานและสวัสดิภาพของลูกค้าผ่านแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการความปลอดภัยที่เข้มงวด การต่อต้านการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์ทางเพศ และร่วมกันทำงานกับผู้นำชุมชนท้องถิ่นอย่างแข็งขันเพื่อสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ที่สามารถประเมินค่าและวัดผลได้ให้กับชุมชนของกลุ่มดุสิตธานีในวงกว้าง

ในปี พ.ศ. 2565 โรงแรมและรีสอร์ทของดุสิตธานี ได้กลายเป็นกลุ่มโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดสรรข้าวหอมมะลิออร์แกนิค 100% ให้กับทุกโรงแรมในเครือทั่วราชอาณาจักร ด้วยการซื้อโดยตรงจากฟาร์มขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งไม่เพียงแต่ให้คุณค่าทางโภชนาการแก่แขก ลูกค้า และพนักงานเท่านั้น แต่ยังสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เริ่มจัดหาไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยสำหรับโรงแรม 6 แห่ง โดยปีนี้ กลุ่มดุสิตธานีมีแผนดำเนินโครงการที่ใกล้เคียงกันเพื่อยกระดับการจัดซื้อจัดหาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดตอกย้ำและสะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มดุสิตธานีในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และส่งต่อความยั่งยืนให้กับชุมชนอย่างแท้จริง

 

จากฟาร์มของโรงแรมและรีสอร์ทในกลุ่มดุสิตธานี ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับชุมชนในโอกาสเปิดพื้นที่สำหรับค้าขายสินค้าท้องถิ่น

 

โรงแรมและหน่วยธุรกิจของกลุ่มดุสิตธานี จะได้รับใบไม้แห่ง “ทรี ออฟ ไลฟ์” (Tree of Life) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ลูกค้าและคู่ค้า รับทราบความสำเร็จของการดำเนินงานความยั่งยืนของแต่ละหน่วยงาน โดยระดับที่ 1 จะต้องผ่านเกณฑ์ภาคบังคับ 8 ข้อ ส่วนระดับที่ 2 คือ ผ่านเกณฑ์ระดับ 1 และผ่านเกณฑ์อีก 18 ข้อ ในขณะที่ระดับ 3 ต้องผ่านระดับ 2 และผ่านเกณฑ์อีก 23 ข้อ และระดับที่ 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จะต้องผ่านระดับ 3 และผ่านเกณฑ์ 28 ข้อ

โครงการ “ทรี ออฟ ไลฟ์” (Tree of Life) จะได้รับการดูแลติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด รวมถึงให้คำแนะนำในสิ่งที่ต้องปรับปรุง โดยคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มดุสิตธานี เพื่อให้โครงการมีความคืบหน้า นอกจากนี้ คณะกรรมการความยั่งยืนจะกำหนดแผนพัฒนาเชิงรุก ออกนโยบายและขั้นตอนใหม่ ๆ เพื่อให้ โครงการเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับมาตรฐานของโลก รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดใหม่ๆ

ทั้งนี้ กลยุทธ์ของกลุ่มดุสิตธานีสำหรับธุรกิจที่ยั่งยืนนั้น สอดคล้องกับ 4 แกนหลักของการให้บริการแบบดุสิต หรือ Dusit Graciousness ซึ่งประกอบด้วย การบริการที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า (Service) การบริการที่ตอบสนองการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ (Well-being) การบริการที่เข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชนและคนรอบข้าง (Locality) และการบริการที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (Sustainability)

 

You Might Also Like