NEXT GEN

GRI ย้ำรายงานผลกระทบของธุรกิจต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน ต้องโปร่งใสมากขึ้น

29-30 เมษายน 2566…Global Reporting Initiative (GRI) ได้ปรับปรุงมาตรฐานในปีล่าสุด โดยบูรณาการการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน การแก้ไขมาตรฐานซึ่งเดิมทำขึ้นปี 2559 มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อผลักดันให้ธุรกิจต่างๆ จัดทำรายงานที่โปร่งใสมากขึ้น เกี่ยวกับผลกระทบทางสังคม และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล หรือ GRI ย่อมาจากคำว่า Global Reporting Initiative เป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่ช่วยเหลือองค์กรธุรกิจ ภาครัฐ หรือองค์กรอื่น ๆ ที่สนใจ ทำความเข้าใจและสื่อสารผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงสื่อสารผลกระทบของภาคธุรกิจต่อประเด็นความยั่งยืน และวิธีการจัดการ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน และคอร์รัปชัน โดย GRI เป็นองค์กรที่กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลและจัดทำรายงานด้านความยั่งยืนประจำปีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกธุรกิจ

แรงจูงใจหลักของ GRI ในการแก้ไข คือ เพื่อให้บริษัทต่างๆ ตอบสนองต่อการพัฒนาด้านกฎระเบียบระดับโลกในด้านสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบสถานะและการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

ข้อกำหนดด้านสาระสำคัญและผลกระทบใหม่ของ GRI ช่วยให้ธุรกิจจัดลำดับความสำคัญใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาที่เชื่อมโยงกันเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าผู้ถือหุ้นและ ESG หากไม่มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทั้งสองด้าน ธุรกิจก็มีแต่จะล้มเหลวต่อไป

การแก้ไขเกิดขึ้นในเวลาที่ไม่เคยมีมาก่อน การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้เกิดช่องว่างมากมายในการทำความเข้าใจผลกระทบของห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อโครงสร้างทางสังคมและชุมชน เผยให้เห็นความไม่เสมอภาคอย่างลึกซึ้งในด้านศักยภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพทั่วโลกทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าชุมชนชายขอบเผชิญกับความอยุติธรรมในช่วงวิกฤตอย่างไร

Cr.freepik

การแพร่ระบาดทำให้เห็นชัดเจนว่าปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนทั้งหมดนี้เพิ่มความเสี่ยงให้กับชื่อเสียงและความอยู่รอดของธุรกิจ การแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนช่วยลดภัยคุกคามระดับโลก และธุรกิจและชุมชนก็เติบโตในสภาพแวดล้อมที่เคารพสิทธิมนุษยชนและพลเมือง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะนักลงทุนตระหนักดีว่า การส่งเสริมสิทธิของคนงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน จะช่วยเพิ่มผลผลิตและความสามารถในการทำกำไร ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม

เดือนพฤศจิกายน 2022 รัฐสภายุโรปนำกฎการรายงานใหม่สำหรับบริษัทข้ามชาติและธุรกิจอื่นๆ รวมถึงแนวทางการรายงานความยั่งยืนขององค์กรมาใช้ — เพื่อให้ความโปร่งใสในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเป็นบรรทัดฐานในธุรกิจขนาดใหญ่ กฎหมายนี้มีขึ้นตั้งแต่เกิดโรคระบาด ผลักดันให้ GRI ปรับปรุงตัวเองเนื่องจากแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น

GRI มีเป้าหมายที่จะขจัดช่องว่างนี้ด้วยเวอร์ชันอัปเดตซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2023 องค์กรระบุชัดเจนว่าแทนที่จะให้ธุรกิจมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และผู้คนต่อองค์กรของตน รายงานที่สอดคล้องกับ GRI จะต้องแสดงให้เห็นว่าแต่ละบริษัทมีผลกระทบอย่างไรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเหล่านี้ในปีนี้และปีต่อๆ ไป

การสำรวจการรายงานความยั่งยืนล่าสุดของ KPMG แสดงให้เห็นว่า 78% ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 250 แห่งตามรายได้ ( G250 ) ใช้มาตรฐาน GRI สำหรับการรายงานความยั่งยืนในปี 2565 และ 78% ของ G250 จะทำรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจเกิดขึ้น .

ทำความเข้าใจมาตรฐานใหม่

การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรวมถึงการแก้ไขที่สำคัญของ GRI 1: Foundation , GRI 2: General Disclosures และ GRI 3: Material Topics

GRI 1 มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบ หัวข้อที่เป็นสาระสำคัญ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวคิดทั้งหมดที่ขยาย รวมถึงสาระสำคัญภายนอกของผลกระทบของบริษัทที่มีต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และผู้คน ด้วยหลักการรายงานที่เน้นคุณภาพและการนำเสนอข้อมูล การแก้ไขที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การลบตัวเลือกของบริษัทในการรายงาน เวอร์ชันใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีเพียงวิธีเดียวในการรายงานตามมาตรฐาน GRI

การแก้ไข GRI 2 รวมถึงข้อกำหนดของข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการรายงาน กิจกรรมและผู้ปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาล กลยุทธ์ นโยบายและแนวปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขณะที่การเปิดเผยข้อมูลใหม่รวมถึงการรายงานเกี่ยวกับข้อผูกมัดด้านนโยบายสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและการตรวจสอบสถานะ วิธีที่ข้อผูกมัดเหล่านี้ฝังอยู่ในองค์กร สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ประการสุดท้าย GRI 3 ฉบับปรับปรุงมีแนวทางที่กว้างขึ้นในเรื่องสาระสำคัญที่รวมเอาแนวคิดของการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ ในเวอร์ชันปี 2021 GRI ได้เปลี่ยนจุดเน้นของสาระสำคัญ ล่าสุด กำหนดหัวข้อที่เป็นสาระสำคัญว่าต้อง“แสดงถึงผลกระทบที่สำคัญที่สุดขององค์กรต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และผู้คน รวมถึงผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน”

นอกจากนี้ เวอร์ชันใหม่ยังมีคำแนะนำในการพิจารณาสาระสำคัญด้วย ทั้งนี้ คุณค่าแท้จริงของรายงานจะเป็นการอธิบายกระบวนการที่ใช้ในการกำหนดหัวข้อ ดังนั้น GRI จึงกำหนดให้ธุรกิจแบ่งปันวิธีการที่ใช้ในการกำหนดและจัดการหัวข้อเนื้อหาแต่ละหัวข้อ

ผลกระทบต่อธุรกิจ

การแก้ไขครั้งล่าสุดท้าทายธุรกิจอย่างมากในการวัดและรายงานผลกระทบทางสังคมและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนที่เกินขอบเขต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความตระหนักรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก บริษัทต่างๆ จึงเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการวัดผลกระทบ พวกเขายังตระหนักถึงโอกาสในการแสดงความโปร่งใสเกี่ยวกับผลกระทบเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ ขจัดอุปสรรค และตัดการเชื่อมต่อภายในโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

นับตั้งแต่การอัปเดตมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม ธุรกิจหลายแห่งจากหลายภาคส่วนได้เผยแพร่รายงานตาม GRI เวอร์ชันล่าสุดและปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่

ตัวอย่างเช่น Philips เผยแพร่รายงานประจำปี 2022 โดยมุ่งเน้นที่ “การสร้างคุณค่าด้วยผลกระทบที่ยั่งยืน” บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของฉบับล่าสุดโดยรวมคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สาระสำคัญและการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องในสาระสำคัญและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมของบริษัทมากกว่าปีที่รายงานก่อนหน้า

นอกจากนี้ ดูเหมือนว่า Philips จะตระหนักถึงคุณค่าของความโปร่งใสในการรายงานในอดีต โดยได้รวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมที่นอกเหนือจากข้อกำหนดในการรายงาน ตามที่คาดไว้จากบริษัทที่มีการดำเนินงานในกว่า 100 ประเทศซึ่งมีพนักงานหลายพันคน

ที่มา

 

You Might Also Like