NEXT GEN

บางจาก สร้างสมดุลดูดซับคาร์บอนคู่ใช้พลังงานฟอสซิล ช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงาน

4 พฤศจิกายน 2565…กลุ่มบริษัทบางจาก จัดงานสัมมนาประจำปีครั้งที่ 12 “Energy Security and Carbon Sequestration”สร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานและความยั่งยืน ผ่านเทคโนโลยีและแนวทางดูดซับคาร์บอนตามธรรมชาติ

ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Energy Security and Carbon Sequestration” ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่โลกจะยังต้องพึ่งพาพลังงานฟอสซิลไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไม่สามารถเกิดขึ้นได้ชั่วข้ามคืน แต่การดูดซับคาร์บอนทั้งทางธรรมชาติและด้วยเทคโนโลยี จะทำให้พลังงานฟอสซิลสามารถสร้างสมดุลให้กับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้

“เมื่อเราจะอยู่อย่างมีความมั่นคงทางด้านพลังงาน เรื่องฟอสซิลจะอยู่กับเราอีกพักใหญ่ เราจึงต้องหาวิธีที่จะอยู่กับฟอสซิล ซึ่งฟอสซิลปลดปล่อยคาร์บอนได้ออกไซด์ เป็นสิ่งที่ทำให้โลกร้อนแล้วเรามีปัญหา ดังนั้นต้องกำจัดให้ตรงประเด็นคือกำจัดคาร์บอนไออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีและธรรมชาติ”

ชัยวัฒน์ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้นถึงการใช้พลังงาน โลกเรา 1 วันใช้พลังงาน 1 วันละประมาณ 1.67 ล้านล้านล้านจูล* เทียบเท่าเครื่องบินโบอิ้ง 747 บินรอบโลกวันละ 1 แสนเที่ยว หรือบินไปดวงจันทร์วันละ 5,000 เที่ยว ซึ่งคนบนโลกใช้พลังงานแบบนี้ทุกวัน โดยพลังงานทั้งหมดประมาณ 60-70% มาจากฟอสซิล ถ้าเราจะเปลี่ยนทั้งหมดให้เป็น Renewable โดยใช้เงินลงทุน 1 ล้านล้านเหรียญ จะไม่เพียงพอ ต้องใช้เงินหลายล้านล้านเหรียญเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้

ระหว่างทางที่เปลี่ยนแปลงเรื่องพลังงานจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดนั้นต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุนมหาศาล รวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยมี Taxonomy หรือการจัดหมวดหมู่ธุรกิจการลงทุนที่ช่วยลดคาร์บอนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ชวยเร่งให้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้เร็วขึ้น สร้างมูลค่าให้การลงทุนที่จะช่วยให้เกิดการลดคาร์บอน ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนมากขึ้นผ่านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายด้านการเงิน เช่น ภาษีคาร์บอน (carbon tax) และการสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจะทำให้มีการจัดสรรทรัพยากรโดยภาคเอกชนกันเอง โดยธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมาก นำเงินส่วนหนึ่งมาซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อเป็นการชดเชย และนำเงินส่วนนั้นมาพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาด ช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอีกทางหนึ่ง

ชัยวัฒน์กล่าวต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทบางจาก จึงให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน 3 ประการ (Balancing the Energy Trilemma) ได้แก่

1.ความมั่นคงด้านพลังงาน (Energy Security)
2.การเข้าถึงพลังงาน (Energy Affordability)
3.ความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)

ทั้งนี้ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการนำพลังงานจากโลกมาใช้ ซึ่งมีผลต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและดูแลโลกใบนี้ให้ยั่งยืน และได้มีการตั้งเป้าหมายสู่ Net Zero ในปีค.ศ. 2050 (Carbon Neutrality ในปี 2030) ผ่านแผนงาน BCP 316 NET

ภายในงาน ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมนำเสนอข้อมูลล่าสุดทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ในหัวข้อ “Global Energy Outlook and Energy Transition” เช่น Mr. Roberto Bocca, Head of Platform for Shaping the Future of Energy, Materials and Infrastructure, World Economic Forum องค์กรระดับโลกที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในเรื่องการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสนอแนะทิศทางในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาในระดับระหว่างประเทศ หัวข้อ “Gold Hydrogen: Key to Net Zero Economy” โดย Mr. Moji Karimi, Co-Founder and CEO, Cemvita Factory Inc. สตาร์ทอัพจากสหรัฐอเมริกา หัวข้อ “Advancing a Lower Carbon Future with Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)” โดย Mr. Robert Dobrik, Chief Executive Officer, Star Petroleum Refining Co., Ltd. หัวข้อ “Innovating CO2 Recovery Technology” โดย Mr. Aniruddha Sharma, Co-Founder and CEO, Carbon Clean Solutions Limited สตาร์ทอัพจากสหราชอาณาจักร และหัวข้อ “Nature-Based Solutions” โดยผู้บริหารจากเชลล์ Ms. Flora Ji Qing, Global Vice President, Nature-Based Solutions

ทั้งนี้ ในช่วงรอยต่อการเปลี่ยนผ่านพลังงาน บางจาก จัดสัมมนาสิ่งแวดล้อมเป็นประจำปีทุกปีตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นมา เพื่อสะท้อนให้สาธารณชนได้เห็นถึงประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ควรตระหนักและร่วมมือกันแก้ไขหรือพัฒนา เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน เช่น เรื่องปัญหาการจัดการขยะ ภัยแล้ง การจัดการน้ำ นวัตกรรมและภาวะโลกร้อน

*จากวิชาฟิสิกส์ พลังงานที่ใช้เคลื่อนย้ายมวลสาร 1 กิโลกรัม ไปได้ 1 เมตรนั่นคือ 1 จูล ( joule)

 

You Might Also Like