NEXT GEN

CEO “OCEAN LIFE ไทยสมุทร” Commit นโยบาย Sustainable with Love

17 กันยายน 2565… จัดทัพด้วย 3 เสาหลัก และ 2 พลัง รองรับคนรุ่นต่อไป เพราะการตั้งคำถามของคนที่จะต้องอยู่บนโลกใบนี้ต่อไป มีความเชื่อมโยงกับประเด็น ESG จัดกลยุทธ์องค์กรในการผลักดันสร้างอนาคตที่มั่นคงปลอดภัยสำหรับทุกคน

นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต กล่าวถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปในองค์กร เช่น แนวคำถามเกี่ยวกับเรื่อง ESG มาทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม การปล่อยคาร์บอน LGBTQ ฯลฯ คิดอย่างไร ?

“เรื่องนี้ไม่ใช่เทรนด์ของคนรุ่นใหม่ แต่เป็นชีวิตจริงที่เขาต้องอยู่ สำหรับคำตอบ LGBTQ ก็คือลูกน้องในองค์กรของเรา เท่าเทียมกันทั้งหมด มิติสิ่งแวดล้อม การปล่อยคาร์บอน ก็เป็นสิ่งที่บริษัททำงานกับผู้ถือหุ้นของเรา ไดอิจิ มิลชวลไลฟ์ อินชัวรันส์ อย่างใกล้ชิด โดยเรามีการวัดค่าคาร์บอนตามเกณฑ์ไดอิจิฯ กับบริษัทที่ไดอิจิฯ ถือหุ้นทุกบริษัททั่วโลก พบว่าเราปล่อยคาร์บอนเป็นอันดับสอง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากไฟฟ้าที่ใช้กันก็มาจากฟอสซิล และเรื่องอื่น ๆ เรื่องนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนต่อ ซึ่งการซื้อคาร์บอนเครดิตชดเชยก็สามารถทำได้ เช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้”

ในฐานะที่บริษัทอยู่ในวงการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความเสี่ยง สร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชน จึงเป็นหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับความรับผิดชอบถึงผลกระทบทุกด้านที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคนรุ่นต่อไปด้วยแนวทาง ESG สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

“บริษัทต้องอยู่รอดมากกว่า 1 ชั่วชีวิตคน การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญ เราสัญญากับลูกค้า ดูแลเงินลูกค้าจำนวนมาก ในเรื่อง Governace อยู่ในค่านิยมขององค์กรมาโดยตลอด รวมถึงการดูแลลูกน้องพันกว่าคน และตัวแทนของเรานับหมื่นคนที่เราต้องดูแลด้วยความรัก เพราะเป็นเหมือนลูก เหมือนน้อง”

นุสราอธิบายต่อเนื่อง OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้ใช้ความรักเป็นแกนหลักในการดำเนินธุรกิจ เริ่มจากการรักในธุรกิจที่ทำเพราะเชื่อว่าเป็นธุรกิจที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คน ต่อยอดทำให้เกิดความรักในอาชีพ รักเพื่อนร่วมงาน และที่สำคัญคือการส่งต่อความรักที่ไปยังลูกค้าของเรา โดยการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงภาวะวิกฤตทำให้คุณค่าของความรักเด่นชัด

“เราตกผลึกเป็นคำว่า LOVE MINDSET ประกอบด้วยรัก 3 ด้าน คือ รักสุขภาพ Love Your Health สุขภาพดี พร้อมรับมือกับโรคภัย รักการออมและวางแผนการเงิน Love Your Wealth วางแผนการเงินดี มีเงินสำรอง พร้อมรับมือกับทุกวิกฤต รักโลกและสังคม Love the World สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ทั้งหมดนี้เพื่อสนับสนุนการใช้ความรักเป็นพลังดำเนินชีวิตของคนไทยให้พร้อม
เผชิญหน้าโลกวิถีใหม่ สามารถรับมือและก้าวผ่านวิกฤตได้ทั้งในวันนี้และอนาคต”

นั่นคือ 3 เสาหลัก และ 2 พลัง ที่จะช่วยสนับสนุนให้นโยบายดังกล่าวเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

1.People, Culture & Partnerships สร้างจิตสำนึกและพันธมิตรสร้างความยั่งยืน ด้วยการสร้างคน สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นและตระหนักถึงความยั่งยืน คำนึงถึงการยอมรับและผสานความแตกต่างของบุคลากร (Inclusion) รวมทั้งการสนับสนุนความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม (Diversity) ควบคู่ไปกับการจับมือพันธมิตรที่มีศักยภาพรอบด้าน

2. Technology & Innovation  สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานสร้างสรรค์นวัตกรรม สนับสนุนเทคโนโลยีที่จะช่วยทำให้การขับเคลื่อนโครงการด้านความยั่งยืนเป็นเรื่องง่าย

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบ 7 เดือนของปี 2565 (มกราคม – กรกฎาคม 2565) OCEAN LIFE ไทยสมุทร มีรายได้จากเบี้ยประกันชีวิตรับรวม 8,365 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อน โดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก จำนวน 1,202 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 16% ในขณะที่มีเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปที่ 6,675 ล้านบาท และมีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ 86% โดยมีเบี้ยประกันรับรวมจากช่องทางตัวแทนเป็นช่องทางหลักจำนวน 6,885 ล้านบาท และสร้างการเติบโตที่โดดเด่นในช่องธนาคาร (Bancassurance) มีอัตราการเติบโตถึง 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะเดียวกันบริษัทก็ยังใช้ความสามารถในการบริหารพอร์ตลงทุน จนสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ถึง 5.12% ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 1,013 ล้านบาท

ส่วนการลงทุนของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร เลือกจะลงทุนหุ้นกู้ ในประเทศไทยมากกว่าการลงทุนกับหุ้น โดยเป็นแยงกี้บอนด์บริษัทไทย เพราะจะรู้ถึงความเสี่ยงที่เข้าไปลงทุน

“เชื่อว่านโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันเกิดจากพลังแห่งรัก และความตั้งใจที่จะร่วมกันดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนจะสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจ เพื่อเติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืน และพร้อมส่งมอบความรักในรูปแบบของอนาคตที่ดี ที่มาจากความรับผิดชอบในทุกด้านของ OCEAN LIFE ไทยสมุทรให้กับคนรุ่นต่อไป” นุสรากล่าวในท้ายที่สุด

 

You Might Also Like