NEXT GEN

กสิกรไทย xไทยประกันชีวิต xบลจ.กสิกรไทย ออกสัญญาบริหารความเสี่ยง ESG Linked

12 พฤศจิกายน 2564…เป็นการเข้าทำธุรกรรมบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย THOR (THOR Overnight Index Swap หรือ THOR OIS) ที่มีการวัดผลการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG-Linked THOR OIS มูลค่าสัญญารวม 1,500 ล้านบาทกับนักลงทุนสถาบันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย อาจ เสรีนิยม ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มธุรกิจการลงทุน บมจ.ไทยประกันชีวิต และสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย ร่วมกันเปิดเผยถึงการทำธุรกรรมบริหารความเสี่ยง ESG

ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้นำด้านการพัฒนาตลาดธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ในครั้งนี้ธนาคารได้คิดค้นนวัตกรรมทางการเงินเพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาตลาดเงินตามแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการออกตราสารป้องการความเสี่ยงที่อ้างอิงเป้าหมายด้านการสนับสนุนการลงทุนด้าน ESG ทั้งของธนาคาร และคู่สัญญา ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันคือ บมจ.ไทยประกันชีวิต และ บลจ.กสิกรไทย ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยมูลค่าสัญญารวม 1,500 ล้านบาท

สำหรับไทยประกันชีวิต ธุรกรรมนี้ถือเป็น Milestone ของนักลงทุนสถาบันที่ตอบโจทย์ทิศทางการลงทุนของประเทศไทยที่มุ่งเน้นไปทางด้าน ESG เพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืนพร้อมยังช่วยพัฒนาพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้วย โดยไทยประกันชีวิตมีความยินดีที่ได้เป็น Cornerstone Player ในการผลักดันนวัตกรรมทางการเงินที่สำคัญนี้ให้ประสบความสำเร็จ

ธิติ ตันติกุลานันท์ , อาจ เสรีนิยม ,สุรเดช เกียรติธนากร

ส่วนบลจ.กสิกรไทย ได้เป็นส่วนร่วมในความสำเร็จของธุรกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาตลาดการเงินของประเทศในครั้งนี้ และพร้อมที่จะเป็นผู้ร่วมตลาดสำคัญในด้านการพัฒนาตลาดทุนไทยให้ยั่งยืน สอดคล้องกับปรัชญาการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนในระยะยาวให้กับลูกค้า

ท้ายที่สุด หากคู่สัญญามีการวัดผลการลงทุนด้าน ESG ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะได้รับผลตอบแทนผ่าน THOR OIS เพิ่มเติม ซึ่งนับเป็นธุรกรรมที่ตอบโจทย์การดำเนินงานของธนาคารบนหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน ที่พร้อมจะสนับสนุนลูกค้า ด้วยการเป็นผู้บุกเบิกการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

ธนาคารพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านและส่งมอบโลกที่สมดุลและยั่งยืนให้แก่คนรุ่นต่อไป โดยธุรกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวทางด้านการพัฒนาตลาด THOR ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้วย

 

You Might Also Like