NEXT GEN

Brand Relevance สำหรับ Gen Z ที่อีเลคโทรลักซ์อยากเห็นภาพ@ Better Living in 2030

28 พฤษภาคม 2564…อีเลคโทรลักซ์ สวีเดน ในยุคนี้ อยากจะเห็น Gen Z จากทั่วโลกที่ต้องการผลักดันการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยั่งยืนยิ่งขึ้น ในทศวรรษหน้าที่พวกเขาจะต้องอยู่บนโลกใบนี้ต่อไป ผ่านการเปิดรับฟังความคิดเห็น ภายใต้แคมเปญ Better Living in 2030

รัชตะ สุทธาพัฒน์ธานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทย และอินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ต บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า เยาวชนยุคปัจจุบันนี้มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี รอบรู้ ทันโลก เพราะติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความคิดอ่านที่เป็นตัวของตัวเอง และมีความมุ่งมั่น

“สิ่งหนึ่งที่คน Gen Z มี Mindset เดียวกันในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม พูดเรื่องรีไซเคิล การลดขยะ ต้องมีอากาศบริสุทธิ์ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่ง Brand ต้อง Relevance”

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงเกิดแคมเปญ Better Living in 2030 โจนาส แซมมวลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีเลคโทรลักซ์ เชิญชวน Gen Z อายุ 15 – 20 ปี 14,000 คนทั่วโลก แสดงมุมมอง ความฝันเกี่ยวกับความคาดหวังที่จะเห็นบ้านที่ยั่งยืนในอนาคตให้มีรูปแบบอย่างไร  ซึ่งอีเลคโทรลักซ์จะนำข้อมูลจากผลการสำรวจมาใช้ร่วมกับผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของทีมผู้เปลี่ยนแปลงโลกเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป มาร่วมพลังกับทีมผู้เชี่ยวชาญของอีเลคโทรลักซ์ และผู้นำทางความคิดคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์โซลูชั่นสำหรับบ้านที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้นในอนาคต อีก 10 ปีข้างหน้า

แคมเปญนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของอีเลคโทรลักซ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายสำหรับปี 2030 (พ.ศ. 2573) ในการสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยั่งยืนยิ่งขึ้นให้กับผู้คนทั่วโลก อีเลคโทรลักซ์เชื่อมั่นว่า การทำการศึกษาสำรวจเชิงลึกจากเยาวชนรุ่นใหม่ในวันนี้ ซึ่งกำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้สามารถที่จะกำหนดรูปแบบความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตอย่างที่ตนต้องการได้ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมในการมอบโซลูชั่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแบรนด์นั่นคือ การมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คน ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า

“แคมเปญ Better Living in 2030 จึงเป็นการจุดประกายเยาวชนให้มาร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ดีจากความคิดหรือไอเดียง่าย ๆ ที่สามารถต่อยอดไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งเริ่มต้นง่าย ๆ ได้ที่บ้าน ทั้งเรื่องอาหารการกิน การดูแลเสื้อผ้าและการดูแลอากาศ สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ เราจึงอยากส่งเสริมเยาวชนไทยมาร่วมเสนอไอเดียเกี่ยวกับบ้านในอนาคตที่ยั่งยืนในรูปแบบที่เปิดกว้าง ไม่ว่าเป็นข้อเขียนบทความ รูปถ่าย คลิปวีดิโอ หรือสื่ออื่น ๆ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนา เกิดเป็นรูปเป็นร่าง และกลายเป็นโซลูชั่นเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นได้”

คลิกภาพเข้าสู่หน้าลงทะเบียน

รัชตะกล่าวในท้ายที่สุดเชิญชวน Gen Z คนไทยร่วมแคมเปญนี้ โดยการตอบคำถามภาษาอังกฤษ 5 ข้อข้างต้น เพื่อการคัดเลือกเข้าเป็น หนึ่งในทีมผู้เปลี่ยนแปลงโลก เพื่อช่วยกันสร้างโซลูชั่นที่สามารถต่อยอดให้เกิดขึ้นจริงสำหรับการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในปี 2030

 

You Might Also Like