CSR

KTC Offer ส่งต่อความรู้ด้านการเงิน กลยุทธ์สร้างธุรกิจเติบโตพร้อมสังคมอย่างยั่งยืน

9 ธันวาคม 2565…ในฐานะของผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี ให้ความสำคัญกับการมุ่งสู่การเป็นองค์กรสําหรับสมาชิกที่พัฒนาธุรกิจการชําระเงินและสินเชื่อรายย่อยโดยเน้นความยั่งยืนเป็นสําคัญ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เคทีซีได้เปิดตัวทีม Sustainability Development หรือ SD เพื่อเข้ามาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน พร้อมพัฒนาองค์กรต่อเนื่อง ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างธุรกิจภาคการเงินที่เข้มแข็ง ไปสู่การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

หนึ่งในกรอบการดำเนินงานความยั่งยืนหรือ Sustainable Development Framework ของเคทีซี ในมิติสังคม คือ Better Quality of Life ด้วยการมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าใช้อย่างเหมาะสม และร่วมส่งเสริมความรู้ทางการเงินเพื่อสนับสนุนและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ

“KTC Offer” ถือเป็น Success Case ที่เคทีซีริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทักษะและนวัตกรรมทางการเงิน ร่วมกับสังคมและชุมชน

ดวงกมล อินทรพราหมณ์ ผู้บริหารแผนกบริหารเงินและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน “เคทีซี” กล่าวถึง KTC Offer ที่เกิดขึ้นในปีนี้ เป็นการประสานความร่วมมือตั้งแต่ในองค์กร ผ่านความร่วมมือของฝ่ายการตลาด ต่อยอดไปยังองค์กรสาธารณกุศล และพันธมิตรธุรกิจ โดยในปีนี้เคทีซีได้จับมือกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดร. บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิฯเปิดคอร์สให้ความรู้ทางการเงินในหัวข้อ “ชีวิตดี..เริ่มต้นที่การวางแผนทางการเงิน” แบบออนไลน์และออนไซต์ให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มเติมความรู้ทักษะทางการเงิน ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน โดยจินพัทธ์ อัครนนท์นิธิกุล ผู้จัดการ – การตลาด ได้ยกตัวอย่างหัวข้อที่น่าสนใจไว้ดังนี้

ดร. บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ดวงกมล อินทรพราหมณ์ และจินพัทธ์ อัครนนท์นิธิกุล

-จะเริ่มต้องวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และบริหารจัดการเงินอย่างไร
-การคำนวนดอกเบี้ยลดต้นลดดอกและดอกเบี้ยคงที่ต่างกันอย่างไร
-ความมหัศจรรย์ของดอกเบี้ยทบต้น
-การเริ่มทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
-เทคนิคการบริหารจัดการหนี้หลายก้อน
-จะหาความรู้ทางการเงินเพิ่มเติมได้จากช่องทางไหนบ้าง
-เคล็ดลับของความสุข

“Better Quality of Life” สำหรับเราหมายรวมถึงทั้งภายในองค์กร ก็คือพนักงาน และภายนอกองค์กร ก็คือคนที่อยู่ในสังคมทั้งหมด จุดแข็งของเคทีซีคือการเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ เราต้องการนำจุดแข็งนี้ไปตอบโจทย์ความต้องการของพาร์ทเนอร์ ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เขาต้องการสามารถจับมาผสมผสานกันได้อย่างไร นั่นจึงเป็นที่มาของโครงการ KTC Offer”

ดวงกมลขยายความเพิ่มเติม “โครงการ “KTC Offer” เคยทำมาแล้วในปี 2562 โดยเข้าไปให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อให้มีความรู้ทางด้านการเงิน เพราะมองว่าการส่งต่อความรู้ให้นักศึกษาเป็นสิ่งที่ให้ได้ไม่มีวันหมด และสามารถต่อยอดออกไปได้ตลอดชีวิต เราเชื่อว่าการให้ความรู้ด้านการเงินจะช่วยส่งผลให้อนาคตของชาติกลายเป็นพลเมืองที่ดี ใช้ชีวิตที่ดี และสร้างอิมแพ็คให้สังคมในเชิงคุณภาพได้

ส่วนปีนี้เคทีซีได้มาจับมือด้าน SD กับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ซึ่งเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งมายาวนาน และมียอดบริจาคเพื่อการกุศลจำนวนมากในทุกช่องทาง เป็นการทำงานร่วมกันโดยศึกษาก่อนว่ามูลนิธิฯ ต้องการความรู้ทางการเงินในแง่มุมใด จากนั้นจึงประสานจัดหาวิทยากรที่ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล รวมถึงการดูแลคนในครอบครัว มรดก และการลงทุนในอนาคต

“เราเลือกโครงการให้ความรู้ทางการเงินโดยคัดเลือกบุคลากรในเคทีซีที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่มูลนิธิฯ ต้องการ โดยเน้นการให้ความรู้แบบผสมผสานความสนุกสนานในรูปแบบของเกมต่างๆ และเนื้อหาที่เป็นเรื่องใกล้ตัวและสามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

บรรยากาศ KTC Offer ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์

จินพัทธ์ขยายความเกี่ยวกับความรู้ทางการเงินที่เน้นเรื่อง Finance Literacy ในหัวข้อ “ชีวิตดี..เริ่มต้นที่วางแผนทางการเงิน”

“เริ่มจากการอธิบายถึงความหมาย ขั้นตอนการวางแผน การจัดลำดับความสำคัญ พร้อมตัวอย่างจริง เพื่อให้เขาลองดูว่าเงินที่ได้มาจะแบ่งอย่างไร โดยใช้ทฤษฎีการแบ่งเงินออกเป็น 6 ส่วน เพื่อวางแผนการใช้เงินในชีวิตประจำวัน และอีก 5 ส่วน แบ่งสัดส่วนตามความเหมาะสมของชีวิต นอกจากนั้นยังให้ความรู้เรื่องอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งหลายคนยังมีความสับสนกับเรื่องเหล่านี้ การที่เรานำความรู้เรื่องนี้ไปสอนทำให้เขาเข้าใจ และเขาก็เริ่มตระหนักได้ว่าการบริหารจัดการเงินและการสำรองเงินเป็นเรื่องสำคัญ จะสำรองเผื่อ 3 เดือน หรือ 6 เดือนก็เป็นสิ่งที่ต้องเริ่มต้นทำ สิ่งนี้ที่เขายังขาดและเราเข้าไปเติมเต็ม”

กิจกรรมในครั้งนี้มีพนักงานมูลนิธิของซี.ซี.เอฟ. เข้าร่วมกว่า 60 คน ทั้งออนไลน์และออนไซต์ ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ และได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ร่วมกิจกรรมในระดับ 5 ซึ่งถือเป็นคะแนนสูงสุด

ดวงกมลกล่าวต่อเนื่องว่า นี่เป็นหนึ่งในโชว์เคสของเคทีซี

“เราเคยอธิบายไว้ว่าเรื่อง SD ถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่เกิด และไม่ใช่ Sustainability ขององค์กร เรื่องของ SD ต้อง Integrate เข้ากับธุรกิจอย่างชัดเจน ให้ได้ประโยชน์แบบ In Process อย่างมีนัยยะสำคัญ สุดท้ายจากความรู้ที่องค์กรส่งต่อออกไปจะกลับไปสู่กลยุทธ์ที่เราต้องการคือ Better Quality of Life ซึ่งมีเป้าหมายในการขยายไปสู่พันธมิตรรายอื่น รวมถึงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง”

 

You Might Also Like