CSR

ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าเชิดชูเกียรติครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 14)

6 พฤษภาคม 2565…เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 6 พฤษภาคมของทุกปี โครงการพระเมตตาสมเด็จย่าได้จัดให้มีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์เป็นอเนกประการต่อปวงชน อีกทั้งยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อส่วนรวมในท้องถิ่นทุรกันดารและห่างไกลมาโดยตลอด เป็นแบบอย่างของการพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีและคนเก่งตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป

บุญธันว์ มหาวรรณ์ เป็นประธานอำนวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เป็นประธานคณะกรรมการโครงการครูดีเด่นฯ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกครูจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หน่วยงานละ 3 รางวัล รวมปีละ 9 รางวัล

สำหรับ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 14) นี้ คณะกรรมการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ พร้อมประเมินผลงานของครู รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น และพิจารณาคัดเลือกครูผู้มีความเหมาะสม มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้

ครูสังกัดหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้แก่

นิวัฒน์ เงินงามมีสุข ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอโก้คี ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ราชัน ติญานันต์ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านผาแดงบน ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา อาอัยเสาะ ดาจูดา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา

ครูสังกัดหน่วยงานกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ได้แก่

พันตำรวจตรีพัฒณศักดิ์ พัฒนพงศ์ศา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดาบตำรวจสมบัติ แก้วสะอาด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ดาบตำรวจหญิงกาญจนา เขาแดง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ครูสังกัดหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่

เสกสรร ศรีแสวง โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน กัลยา แปดนัด โรงเรียนบ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปิยะรัตน์ เสนีย์ชัย โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้ง 9 ท่านเปรียบดังดวงประทีปที่ส่องสว่าง ทำงานหน้าที่ครูที่เป็นยิ่งกว่าครู ไม่เพียงแค่ปฏิบัติหน้าที่สอนหนังสือในพื้นที่ห่างไกลยากลำบาก ด้วยความเสียสละ แต่ยังได้ให้ความช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสและชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารให้มีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยให้ชุมชนมีการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน มีผลงานพัฒนานักเรียนและชุมชนเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งสมควรได้รับการเผยแพร่คุณงามความดี และยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแม่พิมพ์ และแบบอย่างการทำความดีในสังคมต่อไป

 

You Might Also Like