CSR

จากความเชื่อ CEO ด้วย 2 ปัจจัยเกิด “TCP ปลุกความรู้สู่โอกาส”

22 พฤศจิกายน 2564…โครงการการศึกษาระยะยาว 5 ปี มุ่งช่วยทั้งครูและนักเรียนให้ได้เพิ่มโอกาสในการเพิ่มศักยภาพตัวเอง เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้และการทำงานในโลกอนาคต อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย เตรียมเชิญพันธมิตรทางการศึกษาที่มีนวัตกรรมการศึกษาหลากหลายมาร่วมโครงการ

สราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP เผยถึง 2 พันธมิตรที่เริ่มเดินหน้ากับ “TCP ปลุกความรู้สู่โอกาส”คือ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร. ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ดร. ไกรยส ภัทราวาท สราวุฒิ อยู่วิทยา และรศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี

สราวุฒิกล่าวถึง 2 ปัจจัย ที่ต้องเข้ามาทำงานด้านการศึกษาคือ

1.กลุ่มธุรกิจ TCP เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ มีการจ้างงานจำนวนมาก เพราะฉะนั้นบริษัทควรมีส่วนร่วมกับสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. ปัญหาใหญ่ของโลกเรื่องหนึ่งคือ “ความเหลื่อมล้ำ” เพราะฉะนั้นหากมีการศึกษาที่ดี เข้าถึงทุกคน จะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้

“ก่อนจะเกิด TCP ปลุกความรู้สู่โอกาส เราได้เรียนรู้ปัญหาการศึกษามีหลายมิติ เป็นปัญหาแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นจะใช้ One Size Fit All ไม่ได้ ภาคเอกชนที่ทำเรื่องการศึกษามาก่อนก็ได้มีการพูดคุยกัน ซึ่งเรียกว่ามีบทเรียนค่อนข้างเยอะ ก็คุยกันว่าเราจะช่วยกันอย่างไรดี โดยเราก็เลือกทำ TCP ปลุกความรู้สู่โอกาส เริ่มจาก 2 โครงการ”

รศ.ดร.อนุชาติ ขยายความเพิ่มเติมถึง “โครงการโรงเรียนปล่อยแสง” ทั้ง 12 โรงเรียนนำร่องอยู่ในสังกัดทั้งสพฐ. เอกชน และอปท. ซึ่งร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ และหัวใจที่อยากจะพัฒนา มุ่งเน้นการทำงานกับครู เพราะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนและจะส่งผลต่อผู้เรียนอย่างจริงจัง โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมกำลังคน รวมถึงการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดการศึกษาฐานสมรรถนะ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับชุมชนและสังคม โดยจะเริ่มจาก 12 โรงเรียนนำร่อง ซึ่งครูที่ผ่านกระบวนการนี้จะสามารถสร้างสรรค์การเรียนรู้แบบใหม่ และจะช่วยวางรากฐานของการศึกษาที่มีความหมายและมีความสุขต่อไป

“ถือว่าเป็นการเพิ่มาภาระให้ครูไหม ก็ต้องบอกว่าแน่นอนสำหรับการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง แม้จะเป็นภาระเพิ่มแต่ครูจะได้ความรู้ที่แตกต่าง ความสุขที่จะมีโอกาสนำศักยภาพใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้นถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์ โดยเราจะมองแนวทางความเก่งของแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างสร้าง สร้างสมรรถนะตรงนั้นด้วยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหม่ ๆ ซึ่งครูที่เข้มาอบรมแต่ละปี 10 คนนั้น คิดว่าจะได้ครูรุ่นใหม่หัวใจใหม่อยู่กับนักเรียน นับเป็นกุศลในการทำงาน ”

ดร. ไกรยส กล่าวถึงโควิด-19 ได้ทำให้สถานการณ์การหลุดนอกระบบการศึกษามีแนวโน้มวิกฤตขึ้น เด็กนักเรียนกว่า 43,000 คนได้หลุดออกจากระบบการศึกษา และหากประมาณการจากข้อมูลนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ จะมีเด็ก ๆ ถึง 1.9 ล้านคนที่กำลังเผชิญความเสี่ยงเดียวกัน ทั้งที่เด็กไทยมีศักยภาพสูง

“โครงการทุนสานฝันการศึกษาเพื่อน้องที่ กสศ. ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจ TCP จะช่วยสร้างหลักประกันทางการศึกษาเพื่อไม่ให้มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาไทยเพิ่มขึ้น พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ กลับมามีความฝันในชีวิตอีกครั้ง ซึ่งเราจะมอบทุนตลอดหนึ่งปีการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1 จำนวน 400 คนในกว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศ โดยโครงการฯ ยังมีการใช้ฐานข้อมูลเพื่อระบุเด็กกลุ่มเสี่ยง และมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตั้งแต่แรกเริ่ม”

ดังที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้น “โครงการ TCP ปลุกความรู้สู่โอกาส” ยังเปิดกว้างกับพันธมิตรอื่น ๆ เพื่อมาร่วมกันทำงาน จึงวางกรอบการพัฒนาด้านการศึกษาไว้ 3 ด้าน เพื่อพิจารณารับพันธมิตร คือ

1. ส่งเสริมวิชาการและความรู้แกนกลางในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตด้วยกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพจริงได้ในอนาคต
3. สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงทั้ง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน บ้าน และชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตน

“ระหว่างทาง เรายินดีทำงานกับภาคเอกชน ภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่ง 5 ปีข้างหน้า เรามี KPI หลวม ๆ เราหวังพัฒนาศักยภาพครู 500 คน นักเรียน 1 แสนคน โดยอยากเห็นเส้นทางเดินชัดเจนในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา เพื่อสร้างครูและนักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็น และพร้อมรับกับโลกในอนาคต สามารถติดต่อนำเสนอโครงการกับกลุ่มธุรกิจ TCP ได้ทางอีเมล info@tcp.com” สราวุฒิ กล่าวในท้ายที่สุด

 

You Might Also Like