CIRCULAR ECONOMY

กรุงศรี x ปูนซีเมนต์นครหลวง มุ่งองค์กรไร้ขยะเศษอาหาร

13 กุมภาพันธ์ 2566… เดินหน้าขยายพื้นที่ติดตั้งเครื่องกำจัดและแปรสภาพขยะเศษอาหารในองค์กรเป็นวัสดุบำรุงพืชและปรับปรุงคุณภาพดิน (Bio-Soil) เพื่อต่อยอดโครงการ Krungsri Zero Waste มุ่งสู่องค์กรที่มีขยะสู่บ่อฝังกลบเป็นศูนย์ สอดรับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในองค์กร ควบคู่ไปกับการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

เซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ มนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ทั้งสององค์กรต่างมุ่งสู่เป้า Net Zero ด้วยแนวทางการทำงาน ESG

การเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีจุดยืนเพื่อความยั่งยืน (Banking with Purpose) ของกรุงศรี ครอบคลุมมิติ ESG โดยมีพันธกิจสำคัญที่จะร่วมแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ธนาคารได้ริเริ่มโครงการ Krungsri Zero Waste “รวมพลังลดขยะให้เป็นศูนย์” เริ่มจากปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการขยะที่เกิดจากกระบวนการทำงานและกิจกรรมขององค์กรอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบอันเป็นต้นเหตุสำคัญของการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุด

ปี 2563 กรุงศรีประสบความสำเร็จในการติดตั้งเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร ณ อาคารสำนักงานใหญ่ เพื่อแปรสภาพขยะเศษอาหารด้วยเทคโนโลยีชีวภาพให้เป็นวัสดุบำรุงพืชและปรับปรุงคุณภาพดิน (Bio-Soil) ตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นองค์กรต้นแบบด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

“ในปี 2566 นี้ กรุงศรีได้ร่วมมือกับ ปูนซีเมนต์นครหลวง พันธมิตรที่แข็งแกร่งของธนาคารในการสานต่อพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ขยะเป็นศูนย์ ด้วยการขยายขอบเขตการติดตั้งเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารที่ผลิตโดย บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัทในเครือปูนซีเมนต์นครหลวง ไปยังอาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดปริมาณขยะเศษอาหารสู่กระบวนการฝังกลบได้ถึงกว่า 3,000 กิโลกรัมต่อปี เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 7,500 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ การดำเนินงานดังกล่าว นอกจากจะสอดคล้องกับพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมแล้วยังสนับสนุนวิสัยทัศน์สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนที่ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินธุรกิจของธนาคารให้เหลือศูนย์ภายในปี 2573 อีกด้วย” 
 

สำหรับปูนซีเมนต์นครหลวง มีเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2573 ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ ส่วนหนึ่งคือการสร้างเครือข่ายธุรกิจสีเขียวผ่านการพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่นเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารภายใต้การพัฒนาของ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจและความมุ่งมั่นขององค์กรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

 

You Might Also Like