CIRCULAR ECONOMY

สัญญาณเตือนผู้ส่งออกไทยอีกครั้ง เมื่อทั่วโลกรวม EU วางเป้าลด GHG เป็น 0

6 กันยายน 2566…EUเองได้ออกระเบียบให้ประเทศสมาชิก จะต้องเข้าร่วมโครงการ EPR และปี 2573 บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดในตลาดEU ต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือรีไซเคิลได้ ส่งผลให้ไทยเองก็จะต้องปรับกติกาและคาดว่า EPR ของไทยจะเป็นภาคบังคับในปี 2570

การดำเนินงานการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility : EPR) ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ สำหรับโครงการฯ นี้ ถือว่าเข้ามาในเวลาที่เหมาะสม แต่เหลือเวลาเพียง 4 ปี เพราะฉะนั้น ประเทศไทยจะต้องเร่งให้ความรู้และเสริมการปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกส่วนการผลิต เพราะไทย มีการส่งออกในสัดส่วนที่สูง กระทรวงการต่างประเทศมุ่งสนับสนุนการเตรียมความพร้อม และยกระดับมาตรฐานของไทย โดยเฉพาะในประเด็นสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันยิ่งมีผลต่อการทำธุรกิจ และการค้าระหว่างประเทศ ความตื่นตัวของทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและยกระดับขีดความ สามารถในการแข่งขันของประเทศ

หลักการ EPR มาใช้ในการจัดการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นกลไกที่นำไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในการเปลี่ยนขยะกลับเป็นทรัพยากร แต่ยังเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตและผู้นำเข้าที่ต้องใส่ใจกับผลิตภัณฑ์ของตน โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบเชิงนิเวศไปจนถึงการนำกลับไปสู่กระบวนการรีไซเคิล การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรปและไทยจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน EPR ของบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ที่ให้ความสำคัญกับการลดของเสียตั้งแต่ต้นทางไปยังสถานที่กำจัด ขั้นสุดท้าย รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคขยะนอกระบบและร้านรับซื้อของเก่า ที่เป็นกลไกสำคัญในการนำกลับวัสดุเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วย

ภายใต้โครงการฯ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ เช่น สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ซึ่งเป็นองค์กรทางวิชาการที่ให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน EPR จากต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับใช้กับการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับบริบทของไทย

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งข้อมูลสำคัญจากเวทีที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญไทย-สหภาพยุโรป เพื่อผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนและดำเนินงานการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility : EPR) ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “Thai – EU Experts’ Exchange on Circular Economy and the Extended Producer Responsibility (EPR) in Packaging”

 

You Might Also Like