BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ลงทุนหุ้นแบบไหนดี?

22 มกราคม 2562…สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการลงทุนอย่างยั่งยืนมีมูลค่าสูงถึง 82 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ  สะท้อนว่าผู้ลงทุนสนใจลงทุนในธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน


ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ MSCI จัดสัมมนา  Thailand Sustainable Investment เปิดมุมมองการลงทุนอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับธุรกิจเข้าสู่ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนในระดับสากล MSCI ESG Index แก่ผู้บริหาร บจ. บล. บลจ. เพื่อสร้างความน่าสนใจแก่ผู้ลงทุนทั่วโลก โดยเชิญผู้บริหารภาคตลาดทุน ตลาดเงิน และผู้บริหารจาก MSCI ร่วมให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความยั่งยืน

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดสัมมนา  Thailand Sustainable Investment เป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และ MSCI Inc. ผู้จัดทำดัชนี MSCI ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับให้ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกใช้เป็นมาตรฐานในการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน

ล่าสุด เชิญผู้บริหาร บริษัทจดทะเบียน (บจ.) บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) รับฟังมุมมองของผู้ลงทุนสถาบันและข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนการลงทุนอย่างยั่งยืน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการนำบริษัทเข้าสู่ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนในระดับสากล MSCI ESG Index เพื่อสร้างความน่าสนใจแก่ผู้ลงทุนในการพิจารณาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในระยะยาว

 

ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริม บจ. ดำเนินงานโดยคำนึงถึง ESG รวมถึงเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2561 มี 19 บจ. เป็นสมาชิกดัชนี DJSI และ 32 บจ. เป็นสมาชิก MSCI AC ASEAN ESG UNIVERSAL Index ครองแชมป์สูงสุดในอาเซียน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดทำรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment: THSI) และดัชนี SETTHSI เพื่อเป็นเครื่องมือที่ผู้ลงทุนใช้อ้างอิงในการลงทุนเพื่อผลตอบแทนในระยะยาว โดยปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนที่จะพัฒนา บจ. ก้าวสู่ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนระดับโลกเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอกย้ำคุณภาพการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บจ. ไทย ควบคู่กับการส่งเสริม บจ. ขนาดกลางและเล็กนำ ESG เข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อสร้างคุณภาพ บจ. ทำให้ตลาดทุนไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” เพื่อมุ่งหวังให้ตลาดทุนไทยเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน”

งานสัมมนาครั้งนี้ ได้เชิญผู้บริหารภาคตลาดทุน ตลาดเงิน และผู้บริหารจาก MSCI อาทิ รพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. วิทัย รัตนากร เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พีร์ ยงวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.บัวหลวง Mr. Mohdi Jeroudi Vice President – Index & ESG at MSCI Mr. Valentin Laiseca Executive Director at MSCI Singapore ร่วมให้ข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนในตลาดทุนไทย โอกาสและความท้าทายในการลงทุนที่ยั่งยืน ปัจจัยในการบูรณาการ ESG สู่การปฎิบัติจริงในการดำเนินธุรกิจ

เนื้อหาเกี่ยวข้อง

You Might Also Like