ALTERNATIVE

ลอรีอัล ชูเกรด AAA ด้านสิ่งแวดล้อม CDP 5 ปีซ้อน

22 มกราคม 2564…เป็นผู้นำด้านปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รักษาป่าไม้ และจัดการน้ำอย่างยั่งยืน สำหรับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม 3 ด้าน โดยในปีนี้ มีบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 9,600 แห่งที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยง และโอกาส ผ่านทางแบบสอบถามของ CDP

ฌอง-ปอล แอกง ประธานและซีอีโอของ ลอรีอัล กรุ๊ป และพอล ซิมป์สัน ซีอีโอของ CDP กล่าวถึง ความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลมาจากการวางเป้าหมายที่มุ่งมั่นอย่างแรงกล้า และการดำเนินการอย่างยาวนานของลอรีอัล เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน การจัดการกับการตัดไม้ทำลายป่าในระบบห่วงโซ่อุปทานของบริษัท และสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ด้วยการพัฒนาบนพื้นฐานของความมุ่งมั่นที่ฝังรากลึกในเรื่องการสร้างความยั่งยืน และผลลัพธ์ที่จับต้องได้

ลอรีอัลได้ประกาศโครงการเพื่อความยั่งยืนใหม่ L’Oréal for the Future ในเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งมีเป้าหมายที่แน่วแน่ในเรื่องสภาพภูมิอากาศ แหล่งน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรทางธรรมชาติในทศวรรษข้างหน้า

CDP ได้ใช้วิธีการที่ละเอียดและเป็นอิสระในการประเมินบริษัทต่างๆ โดยจะให้คะแนน A-D ตามความครอบคลุมในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล การสร้างความตระหนักรู้ และการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการแสดงให้เห็นถึงหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การกำหนดเป้าหมายที่ทะเยอทะยานและมีความหมาย สำหรับบริษัทที่ไม่เปิดเผยข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ จะได้คะแนน F ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

 

You Might Also Like