ALTERNATIVE

BDMS อนุมัตินโยบายสิ่งแวดล้อม BDMS Earth Healthcare

17 กุมภาพันธ์ 2563…บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS ประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อม ‘BDMS Earth Healthcare’ อย่างเป็นทางการ ตามแนวคิด ‘เติบโต สมดุล ยั่งยืน’

ทั้งนี้ มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรและสร้างบุคลากรให้มีทัศนคติและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างรากฐานสู่การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โลกที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบุคลากรในองค์กร และชุมชนรอบข้าง เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

บริษัทกำหนดแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย

1.สร้างให้บุคลากรมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.ออกแบบและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และแนวทางรับมือกับมลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
3.เดินหน้าสู่การทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.สร้างการมีส่วนร่วมและผลประโยชน์ร่วมอย่างยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน

นโยบายทั้ง 4 จะนำไปสู่การดำเนินกิจกรรม เพื่อผลักดันให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีการเติบโตไปพร้อมกันตามแนวคิด ‘เติบโต สมดุล ยั่งยืน’

 

You Might Also Like