ALTERNATIVE

การให้ความสำคัญกับ Environmental / Social Impact เป็น 1 ในความคาดหวังต่อองค์กรนายจ้าง ณ ปัจจุบัน

26 มกราคม 2567…หวังกับองค์กรนายจ้างมากขึ้นในประเด็นของการใช้ชีวิตและร่วมเติบโตไปกับองค์กรอย่างเห็นได้ชัด เรื่องที่ถูก ให้ความสำคัญสูงขึ้นมากที่สุดได้แก่

1) ไว้ใจให้ทำงานที่ต้องการความรับผิดชอบสูง (High Responsibilities)
2) ความไว้วางใจและการควบคุมดูแลตัวเองได้ (Trust & Self-Regulation)
3) การสื่อสารภายในองค์กร (Communication )
4) การเห็นคุณค่าในผลงาน (Performance Recognition )
5) การให้ความสำคัญกับ สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม (Environmental / Social Impact)

สะท้อนถึงความต้องการของทาเลนต์ เมื่อเข้ามาอยู่ในองค์กรแล้วย่อมคาดหวังกับสิ่งที่จะทำให้พวกเขาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความสุขพร้อมที่จะเติบโตก้าวหน้าในอาชีพอยู่ในองค์กรนั้นต่อไปได้

โดยสัญญาณแรงทั้ง 5 ข้อข้างต้นอยู่ มาจากกลุ่มตัวอย่างได้ตอบคำถามที่ว่า “สำหรับที่ทำงานปัจจุบันของคุณในตอนนี้ อะไรคือ 10 เหตุผลสำคัญที่ทำให้คุณอยากอยู่และเติบโตกับที่นี่ต่อ?” ผลของปีล่าสุด 2024 ออกมาชัดเจนว่าใน 10 อันดับแรกได้แก่

1) เงินเดือนที่สามารถแข่งขันได้ปัจจัยขับเคลื่อน 10 อันดับแรกของการเข้าร่วมงาน และการเติบโตในองค์กรที่ทำงาน
เปรียบเทียบปี 2024 (Competitive Salary)
2) สวัสดิการและสิทธิพิเศษ (Benefits & Perks)
3) ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (CareerAdvancement & Mobility)
4) ความเคารพและความเข้าอกเข้าใจ (Respect / Empathy)
5) ความมั่นคงในการจ้างงาน (Employment Stability)
6) การทำงานเป็นทีม (Teamwork / Collaboration)
7) สมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิต (Work/Life Balance)
8) สถานที่ทำงาน (Office / Workplace)
9) การฝึกอบรมและการพัฒนาทาเลนต์ (Training & Development)
10) ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน (Competence / Professionalism)

และนี่คือหัวข้อหนึ่ง จากผลสำรวจกับWorkVenture ที่ปรึกษาและผู้นำด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างให้กับบริษัทชั้นนำในไทยประจำปี 2567 กับคำถามว่าใครเป็นสุดยอดนายจ้างในดวงใจของคนทำงานรุ่นใหม่

การสำรวจความคิดเห็นผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยยังคงมุ่งเป้าไปที่คนรุ่นใหม่และกลุ่มคนที่เริ่มงานช่วงแรก อายุระหว่าง 22-35 ปี ที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กว่า 11,452 คน ผ่านคำถามที่ให้อิสระทางความคิดเพื่อให้ผู้ตอบคำถามสามารถตอบได้อย่างปราศจากการชี้นำ ว่าบริษัทที่คุณอยากร่วมงานด้วยที่สุดคือใครและเพราะอะไร

 

You Might Also Like