ALTERNATIVE

กลุ่มบริษัทบางจาก คว้า 4 รางวัลแห่งปี @SET Awards 2023

22 พฤศจิกายน 2566…โดดเด่นด้านความยั่งยืน ยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากในการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการดำเนินงาน ตามแนวทาง ESG คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตควบคู่กับ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการดำเนินกิจกรรมและบริหารงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่สามารถสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้อย่างดีเยี่ยม

ทั้งนี้ ผู้บริหารรับรางวัลคือ ปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่น กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับ รางวัล Sustainability Awards of Honor รางวัลเกียรติยศสูงสุดในกลุ่ม Sustainability Excellence ต่อเนื่องปีที่ 4 (เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่เคยได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) และได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยก่อนหน้านี้ บางจากฯ ได้รับการประเมิน
หุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ “AAA” (คะแนนรวม 90-100) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) จากประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2023

ภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม หรือ Best Investor Relations Awards ในกลุ่ม Business Excellence สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท จากความโดดเด่นในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่างๆ

ขณะที่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) โดย  ก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี รับรางวัลในกลุ่ม Business Excellence ประเภท นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Award) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) โดย กิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับมอบรางวัล Commended Sustainability Awards กลุ่ม Sustainability Excellence ซึ่งนับเป็นการได้รับรางวัลครั้งแรก หลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว

 

You Might Also Like