ALTERNATIVE

เปิด SET Fin Lab “ศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการเงิน” สร้างทรัพยากรบุคคลคุณภาพเพื่อตลาดทุนไทย

10 สิงหาคม 2565…ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ Bloomberg ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงินชั้นนำ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการเงิน “SET Fin Lab” ที่ห้องสมุดมารวย ให้เป็นห้องปฏิบัติการด้านการเงิน รองรับการเรียนการสอนและการทำวิจัยที่ทันสมัย โดยมีพันธมิตรของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งมหาวิทยาลัยเครือข่ายและกลุ่มนักวิจัยตลาดทุนร่วมใช้ “SET Fin Lab” ในการพัฒนาบุคลากร สร้างองค์ความรู้ เสริมรากฐานที่เข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยโดยรวม

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” ซึ่งภารกิจสำคัญส่วนหนึ่ง คือการบ่มเพาะพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ตลาดทุนไทย ทั้งนิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพด้านหลักทรัพย์ และนักวิจัยด้านตลาดทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือการเงินระดับสากล

“ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุนมีความเปลี่ยนแปลงมากมายจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยี เกิดนวัตกรรมการเงินและตราสารการเงินใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บุคลากรในตลาดทุนรวมทั้งผู้ที่ต้องการก้าวเข้ามาเป็นบุคลากรมืออาชีพ จึงต้องพัฒนาและเพิ่มทักษะสม่ำเสมอ ห้องปฏิบัติการด้านการเงินที่ห้องสมุดมารวย “SET Fin Lab” จะสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมด้วยการฝึกปฏิบัติจริงจากเครื่องมือการเงินที่มืออาชีพในตลาดทุนระดับสากลใช้งานอยู่ โดยช่วงแรกตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนำร่อง 8 แห่งนำนักศึกษาในสายการเงินเข้ามาทดลองใช้งาน ในส่วนของนักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนที่ทันสมัยซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพงานวิจัยตลาดทุนให้สมบูรณ์ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประเมินและพัฒนาบริการต่อเนื่องเพื่อให้  SET Fin Lab  ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรตลาดทุนได้อย่างเต็มที่”  

Steven Yankelson, Head of Financial Products Enterprise Sales for ASEAN, Bloomberg Singapore กล่าวว่า

“ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ และนักวิจัยด้านตลาดทุน ได้เรียนรู้ผ่านเครื่องมือทางการเงินระดับสากล และการจัดตั้ง SET Fin Lab ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยการสร้างประสบการณ์และสนับสนุนให้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจากเครื่องมือจริง ด้วยโปรแกรมทางการเงิน Bloomberg for Education ที่ให้โอกาสผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลเดียวกับที่มืออาชีพใช้ในการทำงาน นอกจากนี้ โปรแกรมยังให้ข่าวสารราคาและการส่งข้อความผ่านเครือข่ายความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งอัปเดตความรู้ผ่านการอบรม Professional Training by Bloomberg ในรูปแบบ Training และ Workshop และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ การเงินการลงทุน แนวโน้มอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

ศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการเงิน “SET Fin Lab” เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ที่ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองเวลาเพื่อเข้าใช้งานได้ที่ www.maruey.com หรือโทร 0 2009 9777

 

You Might Also Like