ALTERNATIVE

อีกไม่นานจะได้เห็นสินค้าพื้นฐานจากพืชกระท่อมของไทย

10 พฤศจิกายน 2564…ระยะแรกเช่น ชาสมุนไพรกระท่อมสูตรต่าง ๆ ในระยะกลางจะยกระดับสินค้าที่มีความซับซ้อน เช่น เครื่องดื่มชากระท่อมพร้อมดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง

พรหมฤทธิรงค์ มหัพพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เบริษัท ออร์แกนิก กระท่อม จำกัด ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อประกอบธุรกิจ พืชกระท่อม ครบวงจร ทั้งการเพาะปลูก การวิจัยและพัฒนา การสกัด การแปรรูป การผลิตสินค้าประเภทต่างๆ การจัดจำหน่ายทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งการเป็นตัวแทนซื้อขายพืชกระท่อม และผลิตภัณฑ์พืชกระท่อม

“เมื่อมีการปลดล็อกพืชกระท่อม วัตถุดิบหลักที่สำคัญ คือ ใบกระท่อมในประเทศไทย ยังมีน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการนำมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรม บริษัทจึงเปิดตลาด ธุรกิจต้นน้ำด้วย โครงการ ปลูกความสุข-เกษตรพันธะสัญญา เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ปลูกต้นกระท่อมอินทรีย์ คือไม่ใช้สารเคมีใด ๆในกระบวนการเพาะปลูก ซึ่งต่อไปจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่จะสร้างรายได้ที่สูงกว่าพืชชนิดอื่นๆ ปลูกได้ในทุกภูมิภาค ดูแลง่าย ให้ผลผลิตที่สม่ำเสมอและยาวนาน ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ชั่วลูกชั่วหลาน”

โครงการปลูกความสุข แบบการเพาะปลูกให้เลือกทั้งแบบฟาร์มมาตรฐาน (Standard Farming) และฟาร์มสมัยใหม่ (Smart Farming) นวัตกรรมใหม่ในการเพาะปลูกที่จะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่มากกว่า โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ เริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชกระท่อม การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินและแหล่งน้ำการออกแบบฟาร์ม การวางระบบการให้น้ำ การจัดหาต้นกล้ากระท่อมก้านแดงสายพันธุ์แท้ ซึ่งจะมีบาร์โค้ดกำกับ ต้นกล้าทุกต้น เพื่อเก็บประวัติข้อมูลสำคัญต่างๆ การเพาะปลูกและการบำรุงรักษา การเก็บใบการจัดเก็บและขนส่งมายังโรงงาน

“เนื่องจากพืชกระท่อมยังเป็นสิ่งใหม่ เรายังต้องประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ องค์การอาหารและยา กรมส่งเสริมการเกษตร กรมโรงงาน กรมการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ สถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญการวิจัยพืชกระท่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เป็นต้น”

บริษัทมีเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะปลูกต้นกระท่อมพันธุ์ก้านแดง จำนวน 10 ล้านต้น เพื่อให้ได้ใบกระท่อมเพียงพอที่จะป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมกลางน้ำ ทั้งการสกัดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพด้านวัตถุดิบ กลุ่มลูกค้าหลักคือเกษตรกรที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชเกษตรชนิดอื่นๆ ในด้านต่างๆที่ไม่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องวิธีการเพาะปลูก รายได้ รวมทั้งกลุ่มผู้สนใจทั่วไปที่มีความต้องลงทุนด้านการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

อนาคต บริษัทจะขยายธุรกิจไปในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และขยายต่อไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลกที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจ เป้าหมายของเราคือ ความเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจพืชกระท่อมครบวงจรของโลก

 

You Might Also Like