ACTIVITIES

คอมพ์เสีย/ไม่ใช้แล้ว  ช่วยบริจาคให้คนพิการ

15 เมษายน 2562…เป้าหมายต้องการให้คนพิการ ครอบครัวคนพิการ นักเรียน ในพื้นที่ถิ่นห่างไกลในชนบท   ได้รับ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ดี) ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในปี  2562

คนพิการในประเทศไทย จำนวนประมาณ  6,700,000 คน  ยังคงเป็นกลุ่มบุคคลที่ด้อยโอกาส ทางสังคม ยังคงต้องได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุก ด้าน ทั้งที่กฎหมายมากมายหลายฉบับ ได้พูดถึงสิทธิและเสรีภาพของคนพิการ ให้สังคมเปิดโอกาสให้กับคนพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม มีความเสมอภาค และเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากสังคมเพราะสาเหตุจากความพิการนั้น  

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดยมติคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    ให้สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลทำ โครงการ  รับบริจาค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียทั้ง 77 จังหวัด 

สิ่งที่ขอรับบริจาค เพื่อนำมารีไซเคิล รียูส ดัดแปลง เพิ่มเติม สร้างมูลค่าเพิ่ม นำไปจำหน่าย เพื่อหารายได้มาช่วยเหลือคนพิการ ครอบครัวคนพิการ โรงเรียนเรียนร่วมที่มีนักเรียนพิการ ที่มีความต้องการคอมพิวเตอร์ไว้ช่วยสอนเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ แต่ไม่เพียงพอ 

สมาคมคนพิการ จึงได้ดำเนินโครงการนี้ เพื่อ การมีส่วนร่วม ในการประสานกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยการรับบริจาค สิ่งของดังกล่าวและจัดกิจกรรมต่าง เพื่อหารายได้มาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นการต่อเนื่อง เพื่อนำไปช่วยเหลือ มอบให้กับคนพิการ ครอบครัวคนพิการ นักเรียน ประชาชนในพื้นเป้าหมาย  ตามที่สมาคมฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวคนพิการ ตามเป้าหมาย ในปี .. 2562 จึงได้ดำเนินการต่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไป  และจัดพิธีมอบ หรือส่งมอบถึงพื้นที่

โครงการได้เริ่มตลอดทั้งปี 2562 โดยผู้รับผิดชอบคือ

      สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

      802/410 .12 .วังทองริเวอร์ปาร์ค .10/4 .พหลโยธิน .คูคต .เมือง .ปทุมธานี 12130

      โทร / แฟกซ์ 0-2990-0331,08-1735-2316 ,063-919-3615  WWW.APDI2002.COM 

      PAGE FACEBOOK : สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

      E-mail : apdi9000@gmail.com

You Might Also Like