ACTIVITIES

เอไอเอส ในกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสการศึกษาภาคเหนือ

10ตุลาคม 2561…ในปีที่ 4 มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ครูและโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 220 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น1.7 ล้านบาท

วิไล เคียงประดู่ หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอสกล่าวว่า โครงการ “กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา”เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558จากความร่วมมือของกลุ่มอินทัช ประกอบด้วย บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง, บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) และบมจ.ไทยคม เพื่อส่งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน นั่นเพราะเชื่อว่า การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเยาวชน ผู้ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต การให้ทุนการศึกษาจึงเปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงแหล่งเสริมสร้างทุนทางปัญญา ที่จะนำพาพวกเขาไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จในชีวิต

ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เอไอเอสมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย และทุนสนับสนุนให้แก่ครูและโรงเรียนแล้ว 660 ทุน รวมเป็นเงิน 5,100,000 บาท

สำหรับโครงการ “กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา” ปีที่ 4 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ทุนสนับสนุนครูจำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท และทุนสนับสนุนโรงเรียนจำนวน 10 ทุน ทุนละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 220 ทุน เป็นจำนวนเงินรวม 1,700,000 บาท เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพและความสามารถ เป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติและเป็นการช่วยลดภาระให้แก่ครอบครัวด้วย นอกจากนี้ยังเป็นทุนสนับสนุนให้ครูและโรงเรียนนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ของโรงเรียนต่อไป

You Might Also Like