ACTIVITIES

วันสตรีสากลปี 2023 #EmbraceEquity โอบรับความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม

7 มีนาคม 2566…วันสตรีสากล(International Women Day) ทุกวันที่ 8 เดือนมีนาคม สำหรับปีนี้ อธิบายถึงความเสมอภาคไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่น่ามี แต่เป็นสิ่งที่ต้องมี การให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศต้องเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของทุกสังคม และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจความแตกต่าง

เป้าหมายของธีมแคมเปญ IWD 2023 #EmbraceEquity คือการทำให้โลกพูดถึงว่าทำไมโอกาสที่เท่าเทียมกันจึงไม่เพียงพอ ผู้คนเริ่มต้นจากที่ต่าง ๆ กัน ดังนั้นการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงจึงจำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

เราทุกคนยอมรับความเท่าเทียมได้อย่างจริงใจ ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราพูด ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเขียนถึง เป็นสิ่งที่เราต้องคิด รู้จัก ให้คุณค่า และน้อมรับ เป็นสิ่งที่เราเชื่อโดยไม่มีเงื่อนไข ความเสมอภาคหมายถึงการสร้างโลกที่ครอบคลุม และเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้

เราแต่ละคนสามารถสนับสนุนและโอบรับความเสมอภาค อย่างแข็งขันภายในขอบเขตพลังของเราเอง เราทุกคนสามารถท้าทายทัศนคติเหมารวมทางเพศ ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ เพิกเฉยต่อการมีอคติต่อกัน และไม่แบ่งแยก

การเคลื่อนไหวร่วมกันเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่การดำเนินการระดับรากหญ้าไปจนถึงแรงผลักดันในวงกว้าง เราทุกคนยอมรับความเท่าเทียมได้

การสร้างความเสมอภาคทางเพศไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดีเท่านั้น พันธมิตรมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองของผู้หญิง

ธีม IWD 2023 ยอมรับความเท่าเทียม ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ทุกที่ โดยรวมแล้วเราทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกได้เมื่อเรายอมรับความเท่าเทียม เรายอมรับความหลากหลาย และเรายอมรับการรวมเป็นหนึ่ง เรายอมรับความเท่าเทียมเพื่อสร้างความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเพื่อช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จของทุกคน

ความเท่าเทียมคือเป้าหมาย และความเสมอภาคคือหนทางไปสู่เป้าหมาย เราสามารถบรรลุความเท่าเทียมกันได้โดยผ่านกระบวนการของความเสมอภาค

คำขวัญ IWD 2023
แบ่งปันความหลงใหล และความตื่นเต้นที่เกิดจากการให้คุณค่าและสนับสนุนความแตกต่าง จงใคร่ครวญว่าเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา ไม่ใช่ตัวปัญหา

ธีมวันสตรีสากลปี 2023 คืออะไร?

ส่งเสริมและระดมเพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และชุมชนให้ยอมรับความเท่าเทียม เราสามารถทำงานร่วมกันเพื่อส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ช่วยกันสร้างโลกที่เท่าเทียมกันได้ ให้ทุกคนยอมรับความยุติธรรมในวันนี้และตลอดไป

ทำได้โดยโพสท่า #EmbraceEquity

แสดงอ้อมกอดอันยิ่งใหญ่ของคุณให้โลกเห็น โพสท่า IWD #EmbraceEquityเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

แชร์รูปภาพ วิดีโอ แหล่งข้อมูล งานนำเสนอ และบทความ#EmbraceEquity ของคุณผ่านโซเชียลมีเดียโดยใช้ #IWD2023 #EmbraceEquityเพื่อกระตุ้นให้ผู้อื่นช่วยสร้างโลกที่ไม่แบ่งแยก

ส่งภาพ #EmbraceEquity ของคุณ และเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหว: มีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมสำหรับ IWD โดยตระหนักรู้ว่าความคิดและการกระทำของคุณสำคัญ สร้างความแตกต่างให้กับผู้หญิงทั้งโลกได้

ที่มา

 

You Might Also Like