Browsing Tag

Krungthai COMPASS

NEXT GEN

ESG เป็นอีก 1 ปัจจัยที่ไทยจะต้องมี เพื่อสามารถแข่งขันทางการค้าในเวทีระหว่างประเทศ

21 พฤษภาคม 2564…ESG ที่ SD PERSPECTIVES กล่าวถึงข้างต้นคือคำย่อของ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่หลายคนเริ่มคุ้นเคยมากขึ้น ๆ และรู้ว่าไม่ใช่เรื่อง PR. ไม่ใช่ CSR แต่ ESG อยู่ในกระแสทุนนิยมที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง (Stakeholder Capitalism) ซึ่งไทยอยู่ในกลุ่มที่คะแนน ESG ที่ไม่ดีนัก เพราะปัญหามลภาวะทางอากาศ ปัญหาการขาดหลักนิติธรรม (Rule of Law) และรัฐที่มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) ค่อนข้างต่ำ รวมไปถึงปัญหาคอร์รัปชันที่ทำให้ไทยจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้ยาก

Continue Reading

NEXT GEN

การท่องเที่ยวไทย ? เมื่อโลกยังไม่พร้อมใช้วัคซีนโควิดสำหรับเด็กและวัยรุ่น

2 มีนาคม 2564…แม้ไทยจะอนุญาตนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน เดินทางเข้าประเทศได้แบบไม่ต้องกักตัวในช่วงปลายปี 2021 แต่การที่เด็กยังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ อาจทำให้หลายครอบครัวเลื่อนการเดินทางต่างประเทศออกไปก่อน ซึ่งประเมินว่านักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวที่มีเด็กมาด้วยมีสัดส่วนกว่า 20% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทย

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

แนะธุรกิจใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับมือ 3 กระแสเปลี่ยนโลก

9 กุมภาพันธุ์ 2564…SD Perspectives รับทราบข้อมูล Krungthai COMPASS คาดภาคธุรกิจไทยจำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มอย่างน้อย 8.2 แสนล้านบาทในช่วง 5 ปีข้างหน้าหรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย 6% ต่อปี

Continue Reading