Browsing Tag

ไมโล

ACTIVITIES

ไมโลรวมพลังหลอดรักษ์โลก

14 กรกฎาคม 2566…ร่วมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กรุ่นใหม่และครอบครัวผ่านการเรียนรู้เรื่องชีวิตของเต่าทะเล และตระหนักถึงผลกระทบของหลอดพลาสติกที่ทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

แบรนด์ต้องการปฏิบัติเรื่อง Sustainability จริงจัง เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจเรื่องนี้

17 ธันวาคม 2564… ภายใต้พันธกิจด้านความยั่งยืนระดับโลกของเนสท์เล่ ส่งผลต่อทุกแบรนด์ในกลุ่มที่จะต้องมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก มุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ

Continue Reading