Browsing Tag

อัษฎา หะรินสุต

NEXT GEN

Shell Forum 2019 พร้อม 3 โซลูชั่น พลังงานยั่งยืน

15 กันยายน 2562…การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งระบบ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ทางเลือกของผู้บริโภค เทคโนโลยี ไปจนถึงนโยบายภาครัฐ ในการช่วยลดคาร์บอนในระดับองค์รวมเชิงเศรษฐกิจ

Continue Reading

ACTIVITIES

เชลล์ ประเทศไทย คว้า ISO 45001:2018 รายแรกจาก MASCI

16 ตุลาคม 2561…มาตรฐานดังกล่าว ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งมอบพลังงานอย่างรับผิดชอบและปลอดภัยโดยล่าสุด คลังน้ำมันเชลล์4 แห่งที่ช่องนนทรี สมุทรสงคราม ลำปางและขอนแก่น

Continue Reading