SD DAILY

SD Daily : AIS x Looloo Technology วางรากฐานการใช้ AI อย่างยั่งยืน

18 มิถุนายน 2567… อราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานขับเคลื่อนนวัตกรรม AIS ได้จับมือร่วมกับ ปริชญ์ รังสิมานนท์, สุปิติ บูรณวัฒนาโชค, ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และ เมธินท์ ภาสพานทอง หัวหน้าแผนก กลยุทธ์ทางด้าน AI บริษัท ลูลู่ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อร่วมกันออกแบบ AI Governance Framework – พิมพ์เขียว AI เพื่อความยั่งยืน


เพราะวันนี้โลกกำลังถูก AI พลิกโฉมและพาเราก้าวสู่โลกใบใหม่ ที่อาจไม่สามารถทำนายได้ว่า โลกใหม่ใบนี้ พวกเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างไร, องค์กรธุรกิจ จะต้องปรับ Business Model อย่างไร หรือสภาพแวดล้อมจะน่ากังวลไปกว่านี้หรือไม่

ดังนั้นทุกองค์กรจึงต่างเร่งพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ AI ให้มากที่สุด และสร้างสรรค์รูปแบบการใช้ AI ให้ตอบโจทย์อย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะในการแข่งขัน จนอาจจะลืมนึกถึงการวางรากฐาน หรือ Framework การนำ AI มาใช้อย่างสมดุล เพื่อให้สามารถสร้างประโยชน์ได้ สูงสุดอย่างยั่งยืน ไม่สร้างผลกระทบที่เสียหายต่อ สังคม เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อม

จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง AIS และ Looloo Technology บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่พร้อมเข้ามาขับเคลื่อนการวางรากฐานการใช้ AI อย่างยั่งยืน เพื่อช่วยสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับทั้งองค์กร และประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

ความร่วมมือครั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปี 2567 ซึ่งจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน AIS และหรือ เผยแพร่ให้แก่องค์กรต่างๆเพื่อวางแผนในการนำ AI เข้ามาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2567 นี้เช่นกัน

 

You Might Also Like