SD DAILY

GC คว้า Top1% S&P Global ESG Scores

10 มีนาคม 2567…ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า GC ได้รับการจัดอันดับทำเนียบบริษัทยั่งยืนระดับโลก ด้วยคะแนน Top 1% S&P Global ESG Scores เป็นอันดับ 1 ด้วยคะแนนสูงสุดในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ จากกว่า 355 บริษัทในกลุ่มเคมีภัณฑ์ทั่วโลก ตอกย้ำภาพองค์กรต้นแบบความยั่งยืนระดับโลก

GC กำหนดกลยุทธ์มุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 สอดคล้องกับความตกลงปารีสตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้เป็นการทำงาน ผ่านการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลัก ที่ชัดเจนและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

1.Efficiency-driven: เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน พร้อมเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2566 มีโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานรวม 194 โครงการ ลดการใช้พลังงานได้กว่า 1.84 ล้านจิกะจูล

2. Portfolio-driven: ปรับโครงสร้างธุรกิจสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ และธุรกิจที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพและหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio & Circularity Business) รวมทั้ง ENVICCO โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ระดับ Food Grade ที่ได้รับการรับรองโดย สำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) เป็นรายแรกในประเทศไทย องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ซึ่งสามารถช่วยลดพลาสติกใช้แล้วในประเทศไทยได้กว่า 60,000 ตันต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 75,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

3.Compensation-driven: การปลูกป่าทั้งป่าบก และป่าชายเลน เพื่อดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาติและฟื้นฟูระบบนิเวศ ซึ่งดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี (พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน) โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ และพันธมิตร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงบวก อีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนจากผลผลิตทางการเกษตร

GC มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้การสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) (ESG) พร้อมมุ่งมั่นส่งเสริมความยั่งยืนให้เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยขยายความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วน ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก GC ตระหนักเสมอว่า ในฐานะประชากรโลกบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล สร้างสมดุลที่ยั่งยืนให้กับทุกชีวิต เพื่อส่งต่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าเดิมให้คนรุ่นต่อไป

“The Sustainability Yearbook” เป็นการจัดอันดับทำเนียบบริษัทยั่งยืน จากการประเมินความยั่งยืนระดับสากลโดย S&P Global โดยในปี 2024 มีบริษัททั่วโลกเข้าร่วมประเมินมากกว่า 9,400 บริษัท มีเพียง 759 บริษัท ที่ได้รับผลคะแนนถึงเกณฑ์ และอยู่ใน Yearbook Member จาก 62 กลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ S&P Global ถือเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการครบทุกมิติตามหลัก ESG สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งผลการจากประเมินนี้ ยังใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนระดับโลก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่ง GC เป็นสมาชิกของ DJSI World Index ด้วยผลการประเมินอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ 5 ปีต่อเนื่อง เช่นกัน

 

You Might Also Like