SD DAILY

เอสซีจี x พลังเครือข่าย+ชุมชนลำปาง ประเด็น “ป่าชุมชน” ตามแนวทาง ESG

11 มีนาคม 2566…เป็นความร่วมมือทำบันทึกข้อตกลงอนุรักษ์ บำรุง และปลูกเสริมป่าชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ป่าชุมชนจำนวน 3,000 ไร่ ณ ชุมชนบ้านขอใต้ จังหวัดลำปาง

ชนะ ภูมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารความยั่งยืน เอสซีจี วรการ พงษ์ศิริกุล Cement Plant Director บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย อนุชาติ สุปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจังหวัดลำปาง สมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชน จ.ลำปาง และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 5 พื้นที่ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านหาดปู่ด้าย, ป่าชุมชนบ้านขอใต้, ป่าชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม, ป่าชุมชนบ้านร่องเคาะและป่าชุมชนบ้านสบลืน ได้ร่วมมือทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

“เอสซีจีดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลตามแนวทาง ESG 4 plus คือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล้ำ และร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โครงการอนุรักษ์ บำรุง และปลูกเสริมป่าชุมชนอย่างยั่งยืนนี้ ดำเนินการบนพื้นที่ 3,000 ไร่ ที่เอสซีจี มุ่งหวังให้เป็นโมเดลต้นแบบที่ดำเนินการโดยชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชน ในการดูแลแหล่งต้นน้ำให้อุดมสมบูรณ์ สร้างอาหาร สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติ”

ชนะกล่าวในท้ายที่สุด จากความร่วมมือครั้งนี้ จะมีการประเมินการกักเก็บคาร์บอนและขึ้นทะเบียนขอคาร์บอนเครดิต เพื่อแหล่งกักเก็บดูดซับคาร์บอน เอสซีจี เชื่อมั่นว่าจะช่วยให้เกิดการปลูก ฟื้นฟูป่าแบบมีส่วนร่วม ต่อยอดแนวทางการปลูกป่าอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ได้ต่อไป

 

You Might Also Like