NEXT GEN

กรุงศรี Gender Bond หนุนสินเชื่อ ESG ให้ SME หญิงเข้าถึงแหล่งเงินทุน

9 กันยายน 2562…กรุงศรีออกพันธบัตรที่คำนึงถึงเพศสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหญิง (Women Entrepreneurs Bonds) เป็นธนาคารแรกในเอเชียแปซิฟิก เสนอขายแก่ IFC และ DEG

การออกพันธบัตรครั้งนี้ เป็นการออกพันธบัตรที่คำนึงถึงเพศสภาพ (Gender Bond) โดยภาคเอกชนเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นพันธบัตรเพื่อสังคมที่ออกเป็นครั้งแรกในตลาดเกิดใหม่ในเอเชียตามหลักการพันธบัตรเพื่อสังคมของสมาคมตลาดทุนสากล (International Capital Markets Association Social Bond Principles) และมาตรฐานพันธบัตรเพื่อสังคมแห่งอาเซียน (ASEAN Social Bond Standards)

การออกพันธบัตรเพื่อสังคมเสนอขายให้ผู้ลงทุนในต่างประเทศภายในเดือนตุลาคมปีนี้ โดย IFC และ DEG จะซื้อพันธบัตรดังกล่าวในจำนวนไม่เกิน 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจำนวนไม่เกิน 70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ โดยมีบริษัท MUFG Securities Asia Limited เป็นที่ปรึกษา (Bond Structuring Advisor) ผู้จัดจำหน่าย และตัวแทนการขายแต่เพียงผู้เดียว

“กรุงศรียึดมั่นในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่พร้อมช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนอย่างทั่วถึงในทุกกลุ่มลูกค้า ซึ่งรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน อาทิ ผู้ประกอบการ SME ที่มีเจ้าของหรือผู้บริหารเป็นผู้หญิง การออกพันธบัตรครั้งนี้ตอกย้ำพันธสัญญาของธนาคารในการเป็นพลเมืองภาคธุรกิจที่ดี (Corporate Citizen) รวมทั้งความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ”

เซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรุงศรีกล่าวต่อเนื่อง ผู้ประกอบการ SME มากกว่าครึ่งในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการหญิงขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความต้องการเงินทุนของผู้ประกอบการหญิงเหล่านี้มีมูลค่ากว่า 25 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบเท่าร้อยละ 61 ของความต้องการเงินทุนที่ยังขาดแคลนสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SME ทั้งหมดในประเทศไทย

ออกุสโต คิง ผู้บริหารสูงสุดตลาดตราสารหนี้ด้านสินเชื่อและพันธบัตร เอเชียแปซิฟิก ของ MUFG กล่าวว่า  การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นนโยบายที่สำคัญของ MUFG การออกพันธบัตรครั้งนี้จะสร้างโอกาสให้ผู้กลุ่มประกอบการหญิงในประเทศไทยในการยกระดับธุรกิจให้พัฒนาและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งอย่างแท้จริง

การออกพันธบัตรเพื่อสังคมซึ่งได้รับการรับรองแล้วนี้ จะช่วยสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SME หญิงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเพิ่มอัตราการจ้างงานในประเทศ  การออกพันธบัตรครั้งนี้ยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความโปร่งใสในการสร้างความเติบโตของตลาดพันธบัตรเพื่อสังคมในภูมิภาคเอเชีย

โมนิกา เบ็ค กรรมการบริหารของ DEG กล่าวว่า “DEG มีความภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับกรุงศรีและ IFC ในการออกพันธบัตรที่คำนึงถึงเพศสภาพ (Gender Bond) โดยภาคเอกชนในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการสะท้อนพันธสัญญาของ DEG ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิผล ยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของครอบครัว และส่งเสริมความสามัคคีในสังคม”

พันธบัตรเพื่อสังคมช่วยระดมเงินทุนให้แก่โครงการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพสังคมโดยรวม จึงถือเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนสำหรับนักลงทุนโดยทั่วไป อีกทั้งยังช่วยสร้างโอกาสในการสนับสนุนโครงการหลากหลายที่สร้างผลเชิงบวกให้กับสังคม

พันธบัตรเพื่อสังคมที่ออกโดยกรุงศรี จะให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME หญิงซึ่งนับว่าเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนสำหรับกลุ่มนักลงทุน และยังเป็นพัฒนาการที่สำคัญในการออกตราสารในตลาดทุนที่สนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย  การออกพันธบัตรในครั้งนี้ จึงสร้างชื่อให้กรุงศรีอยู่ในตำแหน่งผู้บุกเบิกการสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับกลุ่มผู้หญิงในประเทศไทย

คริสตินา ชาพีโร Global Director ของ Goldman Sachs10,000 Women กล่าวว่า “เรามุ่งเน้นในเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการศึกษาของผู้ประกอบการหญิง ดังนั้น เราจึงสนับสนุนการออกพันธบัตรที่คำนึงถึงเพศสภาพ (Gender Bond) โดยภาคเอกชนเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้ งานวิจัยของ Goldman Sachs สะท้อนให้เห็นว่าการช่วยตอบสนองด้านความต้องการเงินทุนสำหรับกิจการ SME ที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) จะช่วยให้รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 12 ภายในปี 2573 ผู้ประกอบการหญิงในไทยจึงมีศักยภาพในการร่วมผลักดันประเทศสู่ความเติบโตในอนาคต”

Photo : Goldman Sachs

ฟิลิป เลอ อูเอรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IFC เสริมถึงความร่วมมือครั้งนี้ในตอนท้าย พันธมิตรระหว่าง IFG กรุงศรี และ DEG ได้ช่วยพัฒนาเครื่องมือด้านตลาดทุนให้กับประเทศไทยและภูมิภาคนี้ ตราสารอย่างพันธบัตรเพื่อผู้ประกอบการหญิง (Women Entrepreneurs Bonds) จะทำให้นักลงทุนได้รับประสบการณ์ในลักษณะที่ IFC ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ นั่นคือ ผู้ประกอบการหญิงเป็นกลุ่มหนึ่งที่สร้างความเติบโตและความยั่งยืนให้แก่ธนาคาร ชุมชน และประเทศโดยรวม

“การลงทุนเพื่อผู้ประกอบการหญิงจะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ครอบครัว ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า ซึ่งทำให้มั่นใจว่าเส้นทางการเติบโตของประเทศจะเป็นไปอย่างทั่วถึงและยั่งยืน”

เนื้อหาเกี่ยวเนื่อง

 

 

You Might Also Like