NEXT GEN

GC คว้าประเมินผลดัชนีชี้วัดความยั่งยืน CDP ระดับ A สูงสุดในประเทศ

10 ธันวาคม 2563…GC เป็นบริษัทไทยรายแรกและรายเดียวที่ได้รับผลการประเมินในระดับ A (Leadership Level) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการบริหารจัดการน้ำ (Water Security) ภายใต้กรอบการประเมินของสถาบันประเมินความยั่งยืนที่น่าเชื่อถือระดับโลก Carbon Disclosure Project (CDP) ประจำปี 2563

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC เปิดเผยว่า GC มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานบนรากฐานของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตามเป้าประสงค์ของข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ตลอดถึงการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สะท้อนถึงการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

GC ตั้งเป้าหมายทั้ง 2 เรื่องดังนี้

1.ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2) ลงร้อยละ 20 จากการดำเนินธุรกิจตามปกติภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2555) โดยมีการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และมีแผนขยายขอบเขตการดำเนินงานสู่โซ่คุณค่า (ขอบเขต 3) อย่างบูรณาการ
2.ด้านการบริหารจัดการน้ำ (Water Management) อย่างบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล

หน้าที่พลเมืองโลกของ GC @โรงงานผลิตปิโตรเคมี และโครงการปลูกป่าเขาห้วยมะหาด

ทั้งนี้ Carbon Disclosure Project (CDP) เป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญต่อโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีนักลงทุนจำนวนมากให้ความเชื่อมั่นในข้อมูลของ CDP เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดย CDP มีการแบ่งผลการประเมินออกเป็น 8 ระดับ ตั้งแต่ A ถึง D- โดยค่าเฉลี่ยการประเมินองค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย และค่าเฉลี่ยการประเมินกลุ่มเคมีภัณฑ์อยู่ที่ระดับ D ซึ่ง GC เป็นบริษัทไทยรายแรก และรายเดียวที่ได้รับผลการประเมินในระดับ A

 

You Might Also Like