CSR

กัลฟ์ เดินหน้าส่งมอบ “ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง” @โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ตอกย้ำ Medical Services คือหัวใจคุณภาพชีวิตคนไทย

24 สิงหาคม 2566….“เราให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม ภายใต้กรอบ IMPACT หรือการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม ผ่านการใช้ศักยภาพขององค์กร เพื่อทำให้กิจกรรมทางธุรกิจของเราเข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม”

จากคำกล่าวของสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สะท้อนให้เห็นถึงภารกิจขององค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ และมีบทบาทในการขับเคลื่อนความยั่งยืนทั้งในมิติสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ของ “กัลฟ์”

โดยเฉพาะในประเด็นด้านสังคม ที่ สารัชถ์ ย้ำว่า ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจของ “กัลฟ์” มีการนำความเชี่ยวชาญทางธุรกิจและศักยภาพขององค์กร ไปใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะในด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่จะเห็นได้ถึงความต่อเนื่องของกัลฟ์ในการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขมาโดยตลอด

“Medical Services คือหนึ่งในแกนสำคัญที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพราะเรามองว่าเรื่องสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุขเป็นเรื่องสำคัญที่คนในสังคม เพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและเพิ่ม Productivity ให้กับภาคสาธารณสุขของประเทศในภาพรวมได้อีกด้วย อย่างการสนับสนุนศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างพลังบวก และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม”

หากย้อนดูข้อมูลผู้ป่วยไตเรื้อรังในประเทศไทย จะพบว่ามีจำนวนมากถึง 11.6 ล้านคน และในจำนวนนี้มากกว่า 1 แสนคนที่ต้องล้างไต ซึ่งการจะเข้าถึงบริการรับการรักษายังมีข้อจำกัดอีกมาก ทั้งบุคลากร สถานพยาบาล หรือแม้แต่อุปกรณ์เครื่องฟอกเลือดที่ใช้ในการล้างไต ซึ่งการฟอกไตแต่ละครั้งใช้เวลาค่อนข้างนาน ก็เลยรู้สึกว่าไตเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะถ้าฟอกไตไม่ทันก็อาจทำให้ไตวายและเสียชีวิตได้

ช่วงที่ผ่านมา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้ให้บริการฟอกไตแก่ผู้ป่วยที่โรคไตในพื้นที่รวมถึงจากจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ประสบกับโรคไตวายแบบเรื้อรัง ซึ่งการสนับสนุนของกัลฟ์ในครั้งนี้จะช่วยทำให้พื้นที่กว่า 900 ตารางเมตร ของศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูงแห่งนี้ สามารถขยายศักยภาพการบริการ รักษาพยาบาลผู้ป่วย

“ในช่วงเวลาสำคัญที่ผมเคยพาคุณพ่อเข้ารับการฟอกเลือดเพื่อรักษาโรคไต ก็ทำให้เห็นว่ากระบวนการรักษาใช้เวลานาน มีผู้ป่วยรอคิวเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมากก็เลยเป็นสิ่งที่คิดมาโดยตลอดว่า ไต เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผู้ใหญ่ เพราะอาจจะถึงขั้นไตวายจนเสียชีวิตได้หากฟอกเลือดไม่ทัน จากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ผมได้พูดคุยกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่มีเป้าหมายจะพัฒนาศูนย์ไตเทียมให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย นั่นจึงเป็นที่มาที่กัลฟ์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ในครั้งนี้”

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นศูนย์ไตเทียมที่มีเครื่องฟอกไตประสิทธิภาพสูงมากที่สุด 30 เครื่อง รองรับผู้ป่วยได้ 80-90 เคสต่อวัน สามารถให้บริการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการรักษาบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ครอบคลุมทั้งการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบเรื้อรัง สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยใน (IPD) รวมถึงหัตถการพิเศษสำหรับผู้ป่วยโรคไต เช่น การใส่สายสวนชนิด 2 ช่องทาง (Hemodialysis Catheter) เพื่อใช้ฟอกเลือดทั้งแบบชั่วคราว และแบบถาวร

“การทำงานในครั้งนี้เราไม่ได้ทำเพียงแต่การสนับสนุนเงินบริจาค แต่เรายังมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม หวังให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงกระบวนการรักษาที่ทั่วถึงและได้มาตรฐาน และต้องการส่งเสริมให้ศูนย์ไตเทียมแห่งนี้เป็น Excellence Center ที่รองรับผู้ป่วยโรคไตและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตอย่างครบวงจรเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทำให้คนไทยได้เข้าถึงระบบการรักษาโรคไตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงต่อยอดเป็นสถานที่การเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ อันจะนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนที่เข้ามาร่วมกันป้องกันการเกิดโรคไตได้แบบองค์รวม”

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ “กัลฟ์” มีบทบาทในการเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการช่วยเหลือในส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกระโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดย “กัลฟ์” ให้การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ฯ ตั้งแต่ ปี 2559-2566 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก คือ

บริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์ฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก มอบให้แก่ผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย ค่าอาหารผู้ป่วย ฯลฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559

ร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมคลินิคเคลื่อนที่ของทางศูนย์ฯ ที่จะเดินทางไปรักษาผู้ป่วยตามจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อเข้าถึงประชาชนที่ด้อยโอกาส

สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้ป่วยของศูนย์ฯ โดยให้ทุนต่อเนื่องรวม 4 ปี ตั้งแต่ปี 2563-2566 เป็นจำนวนเงินกว่า 5 ล้านบาท รวมถึงทำโครงการทุนการศึกษาให้แก่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต”

นอกจากนี้ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระบบไฟฟ้าความเร็วสูง ให้โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลาสนับสนุนจัดซื้อเครื่อง Surgical Simulator (หุ่นจำลองเพื่อการเรียนการสอนโรคหลอดเลือดสมอง) ให้โรงพยาบาลรามาธิบดี สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ให้กับโรงเรียนแพทย์ อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลตำรวจ

อีกทั้งยังมีส่วนในการช่วยเหลือด้านการแพทย์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการสมทบทุนจัดทำเป็น Hospitel รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19 และผู้ป่วยภาวะการหายใจล้มเหลว แก่ โรงพยาบาลราชวิถี การจัดทำกล่อง “GULF CARE” (กัลฟ์แคร์) บรรจุยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงมีการทำโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา และสนับสนุนโรงพยาบาลในต่างจังหวัด เช่น โรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี โรงพยาบาลปลวกแดง จ.ระยอง

You Might Also Like