BIODIVERSITY & REGENERATIVE

Organic PGS เปลี่ยนชีวิตใหม่ให้เกษตรกรรายย่อย : คุณก็ทำได้ !

14 พฤษภาคม 2562…เลมอนฟาร์ม ได้ดำเนินการโครงการจัดการระบบผลิตและการตลาดอาหารอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้บริโภค-เกษตรกร (2558-2561) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาการผลิตอาหารอินทรีย์เพื่อสุขภาพ โดยมีแผนงานอบรมกลุ่มทั้งด้านส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การทำงานกับผู้บริโภคและการจัดการตลาด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนห่วงโซ่อินทรีย์ได้ยั่งยืน

1) ด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (แผน ก)

การส่งเสริมได้ใช้ระบบการรับรองคุณภาพเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Organic Participatory Guarantee System หรือ Organic PGS) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานที่ดำเนินการตามระบบ IFOAM PGS ให้เป็นเครื่องมือช่วยเกษตรกรรายย่อยในการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรเคมีไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ โดยการสนับสนุนและพัฒนาเทคนิคการผลิต/คุณภาพ พร้อมกับการวางแผนการผลิตตลาดร่วมกับชุมชน โดยสร้างตลาดรับผลผลิตที่แน่นอนในราคาที่เป็นธรรมผ่านระบบการตลาดของเลมอนฟาร์ม และช่องทางตลาดท้องถิ่นเพื่อสร้างอาหารที่สะอาดสำหรับสุขภาพผู้บริโภค สร้างการเลี้ยงชีพให้แก่เกษตรกรและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

2) เครือข่าย Lemon Farm Organic PGS ได้รับการรับรอง

ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม Lemon Farm Organic PGS ได้ดำเนินการภายใต้มาตรฐาน สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM โดยการดำเนินการ PGS ที่ผ่านมา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ประกาศให้การยอมรับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบชุมชนมีส่วนร่วม Lemon Farm Organic PGS ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มกอช.กำหนด หรือเป็นระบบ PGS ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรมาตรฐาน อินทรีย์ระหว่างประเทศ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในสามของเครือข่าย PGS ที่ได้รับการรับรอง

3) ความคืบหน้าของการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ Lemon Farm Organic PGS

พื้นที่การดำเนินงานเกษตรกรเครือข่าย Lemon Farm Organic PGS
จำนวน 14 กลุ่ม 10 จังหวัด สมาชิก 251 ราย พื้นที่ 2,771.80 ไร่

 

เนื้อหาเกี่ยวเนื่อง

You Might Also Like