Browsing Tag

Social bond

NEXT GEN

กรุงศรี เชื่อ ESG คือ“ทางรอด” ไม่ใช่ “ทางเลือก” ตั้งเป้ารุกธนาคารพาณิชย์เพื่อความยั่งยืน

27 กรกฎาคม 2565…โอกาสและความท้าทายที่สำคัญที่จะลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อโลกและประชาคมโลกอย่างมีนัยยะสำคัญ ด้วยการผนวกมิติด้าน ESG เข้ากับการดำเนินธุรกิจในกลยทุธ์ นโยบาย และเป้าหมายทางธุรกิจ การใช้ ESG เป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางธุรกิจ การฟื้นฟูธุรกิจภายหลังโควิด-19 พัฒนาการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ สร้างพอร์ตสินเชื่อที่สมดุล การผสานความแข็งแกร่งกับ MUFG

Continue Reading

NEXT GEN

ภาคธุรกิจต้องปรับตัว ลดกิจกรรมที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต เพราะการเงินเพื่อความยั่งยืนทั่วโลก มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

26 กรกฎาคม 2565… ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนในปี 2021 มีมูลค่า 929,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเติบโต 10 เท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในขณะมูลค่าสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนในปี 2021 มีมูลค่า 716,561 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเติบโต 7 เท่าจากปี 2018 ขณะที่ประเทศไทย ณ ไตรมาส 2 ปี 2022 มีมูลค่าตราสารหนี้คงค้างด้านความยั่งยืน จำนวน 330,049 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็น Sustainability Bond ของรัฐบาล ลำดับถัดมาคือ Green Bond เพื่อใช้ในโครงการด้านพลังงาน

Continue Reading

NEXT GEN

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการออกและเสนอขาย “ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน” (sustainability-linked bond)

17 พฤษภาคม 2564…เพื่อเป็นเครื่องมือระดมทุนสำหรับกิจการที่คำนึงถึงความยั่งยืนและผนวกปัจจัยด้าน ESG เข้ากับการดำเนินธุรกิจ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการยื่นแบบไฟลิ่ง

Continue Reading

NEXT GEN

เป้าหมายนักลงทุน ESG กับแนวทางใหม่ของการจัดการปัญหาสังคมในปี 2021


30 มกราคม 2564…นักลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล (ESG) คาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่การหาแนวทางใหม่ในประเด็นความเหลื่อมทางสังคมในปี 2021 เนื่องจากแนวทางดั้งเดิมในการจัดการกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายใต้กรอบ ESG ได้แสดงให้เห็นช่วงการระบาดใหญ่ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการแก้ปัญหา ส่งผลให้นักลงทุนหันมาใช้เป้าหมายการพัฒนาสังคม (SDGs) ของสหประชาชาติเพื่อกำหนดแนวทางแทน

Continue Reading

NEXT GEN

นักลงทุน Green และ Social Bond กำลังแสวงหาการกํากับดูแลเรื่อง Sustainability

25 มกราคม 2564… การลงทุน ESG ต้องการข้อมูลครบถ้วน ผลตอบแทนที่น่าสนใจ บรรดานักลงทุนทั่วโลกเริ่มแสวงหาผู้ตรวจสอบอิสระเกี่ยวกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของพันธบัตรสีเขียวและพันธบัตรทางสังคม ซี่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาในพันธบัตรของพวกเขา เพื่อให้แน่ใจว่าเงินลงทุนถูกนําไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้

Continue Reading

NEXT GEN

Green Bond ยกระดับตลาดทุนไทยตอบโจทย์ความยั่งยืน

18 สิงหาคม 2563…ก.ล.ต. ร่วมกับกองทุนพรอสเพอริตี้ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรและบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (สิงคโปร์) จัดงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “Deep-dive into green bond: post-issuance reporting and sector eligibility criteria” เพื่อส่งเสริมการระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) และการมีส่วนร่วมของตลาดทุนไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

แนวทางพันธบัตรยั่งยืนในโลก หลังการระบาด #COVID19

10 กรกฎาคม 2563…Social Bond และ Green Bond เข้าสู่ตลาดมากขึ้น นักลงทุนเน้นความยั่งยืนของเอเชีย และผู้ออกพันธบัตร กำลังจับตามองแนวทางของสหภาพยุโรป

Continue Reading