Browsing Tag

Global Climate Game

NEXT GEN

“กสิกรไทย” ชวนภาคธุรกิจทั้ง Corporate + SMEs ร่วมเป็นผู้ชนะ Global Climate Game ด้วยอีโคซิสเต็มใหม่ก้าวสู่ Net Zero

1-3 เมษายน 2567….ผลกระทบของ Climate Change ใหญ่กว่าที่คิด นอกจากกระทบต่อสิ่งมีชีวิตแล้ว ยังกระทบต่อเศรษฐกิจในจำนวนมหาศาล มีการคาดการณ์ว่าเมื่อถึงปี 2050 อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นไปถึง 3.2 องศา (เกิน Paris Agreement) ตัวเลขความเสียหายของเศรษฐกิจโลกจะมีมูลค่ากว่า 18 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 18% ของ GDP โลก ลองจิตนาการว่าขนาดโควิดยังส่งผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจโลกคิดเป็น 3% ของ GDP โลก เมื่อถึง ปี 2050 ความเสียหายจะขนาดไหน แต่ที่แน่ๆ ย่อมกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนบนโลก

Continue Reading